Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2021 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2021 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

NrW sprawie:Głosowanie:Data publ.:
Protokół nr XV/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
XV/116/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 Głosy
XV/117/2021 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XV/118/2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu Głosy
XV/119/2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków Głosy
XV/120/2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP Głosy
XV/121/2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką Głosy
XV/122/2021 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze Głosy
XV/123/2021 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2021 Głosy
XV/124/2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej
Załącznik do uchwały (geotiff)   Załącznik do uchwały (gml)
Głosy
XV/125/2021 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 Głosy
XV/126/2021 uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Nowosolska Dolina Odry” Głosy
XV/127/2021 zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bytom Odrzański Głosy
XV/128/2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim Głosy
XV/129/2021 zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2023” Głosy
Protokół nr XVI/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
XVI/130/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Głosy
XVI/131/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głosy
Protokół nr XVII/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
XVII/132/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2021-2029 Głosy
XVII/133/2021 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XVII/134/2021 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2020 rok Głosy
XVII/135/2021 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2020 rok Głosy
XVII/136/2021 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2020 rok Głosy
XVII/137/2021 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza Głosy
XVII/138/2021 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 roku Głosy
XVII/139/2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytom Odrzański na rok szkolny 2021/2022 Głosy
XVII/140/2021 zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Głosy
XVII/141/2021 nadania nazwy ulicy w m. Bycz gmina Bytom Odrzański Głosy
XVII/142/2021 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Głosy
XVII/143/2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Głosy
XVII/144/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Głosy
Protokół nr XVIII/2021 z dnia 9 września 2021 r.
XVIII/145/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2021-2029 Głosy
XVIII/146/2021 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XVIII/147/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2021 Głosy
XVIII/148/2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytom Odrzański na rok szkolny 2021/2022 Głosy
XVIII/149/2021 zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Głosy
XVIII/150/2021 zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Głosy
Protokół nr XIX/2021 z dnia 7 października 2021 r.
XIX/151/2021 odwołania Skarbnika Gminy Głosy
XIX/152/2021 powołania Skarbnika Gminy Głosy
Protokół nr XX/2021 z dnia 28 października 2021 r.
XX/153/2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania „Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej i ul. Kopernika” Głosy
XX/154/2021 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XX/155/2021 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Głosy
XX/156/2021 wysokości dziennych stawek opłaty targowej Głosy
XX/157/2021 podatku od środków transportowych Głosy
XX/158/2021 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Głosy
XX/159/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głosy
Protokół nr XXI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
XXI/160/2021 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XXI/161/2021 przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030 Głosy
XXI/162/2021 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Głosy
XXI/163/2021 ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Głosy
XXI/164/2021 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów wsi w gminie Bytom Odrzański oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Głosy
XXI/165/2021 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso Głosy
XXI/166/2021 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Głosy
XXI/167/2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2022–2029 Głosy
XXI/168/2021 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok Głosy
XXI/169/2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Głosy
XXI/170/2021 Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosy
XXI/171/2021 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2022 Głosy
XXI/172/2021 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 Głosy
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości