Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.09.2020 r.

 Nasz znak: OS.6220.16.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.09.2020 r. została wydana decyzja nr OS.6220.16.2019 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.16.2019 z dnia 18.11.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1/18 obręb Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez PVE 41 Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz.

Zawiadamiam strony postępowania, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 222, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.09.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 21.09.2020 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 05.10.2020 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 10.08.2020 r.

 Nasz znak: OS.6220.16.2019

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., zwanej dalej ustawą kpa) informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy kpa, z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1/18 obręb Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański”, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 222, tel. 068 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

W terminie do dnia 01.09.2020 r. można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Zgodnie z art. 49 ustawy kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 11.08.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 25.08.2020 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 01.09.2020 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.265.2020.KG

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.265.2020.KG

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01984220200622124256_003.jpg)doc01984220200622124256_003.jpg 218 Kb
 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.265.2020.KG

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.265.2020.KG

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01984220200622124256_001.jpg)doc01984220200622124256_001.jpg 221 Kb
 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.258.2020.KG

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego nr BŚ.6740.258.2020.KG

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01984220200622124256_002.jpg)doc01984220200622124256_002.jpg 212 Kb
 


Strona 1 z 28

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości