Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 06.11.2019 r.

Nasz znak: OS.6220.4.2019

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 14.05.2019 r. (data wpływu: 16.05.2019 r.), przedłożony przez Polską Energię Odnawialną Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-641 Poznań, wszcząłem postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa czterech elektrowni słonecznych Bycz I-IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 35/19 (obręb Bycz) o mocy do 4 MW (4 x 1 MW) w miejscowości Bycz, gmina Bytom Odrzański”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, któ-rego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – nr NZ.4300.33.2019 z dnia 31.05.2019 r. (data wpływu: 04.06.2019 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – nr WZŚ. 4220.282.2019.KS z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu: 17.06.2019 r.), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we WrocławiuPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – WR.RZŚ.435.679.2019.NR z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu: 22.08.2019 r.), w postanowieniu nr OS.6220.4.2019 z dnia 14.10.2019 r. dla w/w inwestycji stwierdziłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaliłem zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy o ooś.

W związku z powyższym przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, właściwy do wydania opinii.

 Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4, pokój nr 222.
  2. Składania uwag i wniosków w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim; elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od 07.11.2019 r. do 06.12.2019 r., natomiast uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przeze mnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 06.12.2019 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 06.11.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 04.10.2019 r.

Nasz znak: OS.6151.5.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku w sezonie 2019/2020.

Z treścią w/w dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 222), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 04.10.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 31 lipca 2019 roku

Nasz znak: PP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 31 lipca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Usług Technicznych „HYDROGAZ” s.j. Henryk Marko – ul. Tuwima 11, Niedoradz, 67-106 Otyń (działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.Wojciecha Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów) decyzję nr PP.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączami PE dn 25 mm w działkach nr: 927 (ul.Piłsudskiego), 884 i 885 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 10 lipca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 10 lipca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” Robert Kołek – ul. Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól (działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.W. Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów) decyzję nr PP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ”Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR11 po działkach nr 1345/4 i 1/28 (ul.Widokowa) w Wierzbnicy gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 9 lipca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E  BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „HYDROGAZ” s.j. Henryk Marko – ul. Tuwima 11, Niedoradz, 67-106 Otyń, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.Wojciecha Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów, że dnia 9 lipca 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączami PE dn 25 mm w działkach nr: 927 (ul.Piłsudskiego), 884 i 885 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 1 z 23

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości