Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 6 marca 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Panią Alionę Chuchro – reprezentującą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „SERAFFIŃSCY” ul.Portowa 4, 67-100 Nowa Sól, działającą na podstawie pełnomocnictwa Gminy Bytom Odrzański, zawiadamiam, że dnia 24 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę zakładu opiekuńczo-wychowawczego – żłobka na części działki nr 201 przy ul.Szkolnej w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17 lutego 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Artura Mielcarka – Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej Sn-20kV i nn 0,4kV na częściach działek nr 33/1, 161, 341/1, 204/2, 204/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański oraz rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej Sn-20kV na działkach nr 33/1, 33/5, 31, 161, 10, 6/1, 4/1, 28/4, 28/3, 341/2, 341/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański  i działce nr 378 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17 lutego 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Antoniego Bernata - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański,zawiadamiam, że dnia 24 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej na częściach działek nr 730, 731/2 i 731/20 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia  w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 14.02.2020 r.

Nasz znak: OS.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), informuję, że w dniu 07.02.2020 r. (data wpływu) wniesiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze odwołanie od decyzji Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.4.2019 z dnia 09.01.2020 r. dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa czterech elektrowni słonecznych Bycz I-IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 35/19 (obręb Bycz) o mocy do 4 MW (4 x 1 MW) w miejscowości Bycz, gmina Bytom Odrzański”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 14.02.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 10 lutego 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Artura Mielcarka – Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, zawiadamiam, że dnia 13 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej Sn-20kV o długości do 116 m, nn o długości do 16m, stacji transformatorowej sn/nn na częściach działek nr 738, 732 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 1 z 26

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości