Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17.05.2021 r.

 

Nasz znak: OS.6220.1.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 40 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 122/8, 119/2 i 122/6, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.298.2021.AJ z dnia 06.05.2021 r. (data wpływu: 07.05.2021 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.30.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wpływu: 05.05.2021 r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.121.2021.MN z dnia 26.04.2021 r. (data wpływu: 28.04.2021 r.), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.Obwieszczenie ogłoszono w dniu 17.05.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 31.05.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 07.06.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 14.05.2021 r.

 

Nasz znak: OS.6220.3.2021

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś), w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej kpa) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2021 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał postanowienie nr OS.6220.3.2021, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 3 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 90/5, 90/6 i 91/3, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie” oraz ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o ooś.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 068 3884 022 wew. 38), w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00, a od wtorku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. arozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływa-nia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

W związku z powyższym jest to przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 kpa „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 14.05.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 28.05.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska, wniesienia zażalenia przez strony: 04.06.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 12.05.2021 r.

 

Nasz znak: OS.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.316.2021.PT z dnia 10.05.2021 r. (data wpływu: 10.05.2021 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.32.2021 z dnia 10.05.2021 r. (data wpływu: 12.05.2021 r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.128.2021.MN z dnia 30.04.2021 r. (data wpływu: 04.05.2021 r.), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodoweObwieszczenie ogłoszono w dniu 12.05.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 26.05.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 02.06.2021 r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 29.04.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.18.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182, 186,187 i 188 obręb Drogomil, gmina Bytom Odrzański”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.204.2021.PK z dnia 31.03.2021 r. (data wpływu: 31.03.2021 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.19.2021 z dnia 31.03.2021 r. (data wpływu: 01.04.2021 r.), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we WrocławiuPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZZŚ.5.4360.77.2021.BM z dnia 19.04.2021 r. (data wpływu: 26.04.2021 r.), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 29.04.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 13.05.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 20.05.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 23 kwietnia 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – ul.Żelazna 59A, 08-848 Warszawa,decyzję nr PP.6733.2.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obiektu Nadzoru Wodnego Bytom Odrzański z przyległym portem na części działek nr: 278/1, 279/1, 273/4, 297/2 i 273/7 w Bytomiu Odrzańskim.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 10 z 48

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości