Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.06.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2021

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 01.04.2021 r. (data wpływu: 12.04.2021 r.), przedłożony przez Panią Magdalenę Czarną Zakład Badawczo-Rozwojowy Bioekogaz Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 21, 65-001 Zielona Góra, reprezentującą EKOPV-3 Sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 1C, 65-155 Zielona Góra, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszczął postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 3 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 90/5, 90/6 i 91/3, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – nr NZ.4300.29.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wpływu: 05.05.2021 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – nr WZŚ.4220. 304.2021.AN z dnia 06.05.2021 r. (data wpływu: 07.05.2021 r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze – nr WR.ZZŚ.7.435.122.2021. MN z dnia 26.04.2021 r. (data wpływu: 28.04.2021 r.), Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w postanowieniu nr OS.6220.3.2021 z dnia 14.05.2021 r., stwierdził dla w/w inwestycji obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy o ooś.

W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, właściwy do wydania opinii; Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w obecnej siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4, pokój nr 213.
  2. Składania uwag i wniosków w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim; elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 08.06.2021 r. do 07.07.2021 r., natomiast uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 07.07.2021 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.06.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.06.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że w dniu 07.06.2021 r. została wydana decyzja nr OS.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez Pro Vento Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz.

Zawiadamiam strony postępowania, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.06.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 21.06.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 05.07.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 1 czerwca 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.4.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Jerzego Klimczaka przedstawiciela Przedsiębiorstwa Projektowego „ELPLAN” Al. Konstytucji 3 Maja 15, 65-805 Zielona Góra - działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zawiadamiam, że dnia 21 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej SN-20 kV i złącza kablowego SN-20 kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej „Wierzbnica A” na działkach nr 1377/4 i 1377/5 w obrębie Wierzbnica gm. Bytom Odrzański”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 24.05.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.18.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że w dniu 24.05.2021 r. została wydana decyzja nr OS.6220.20.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182, 186, 187 i 188 obręb Drogomil, gmina Bytom Odrzański", realizowanego przez Pro Vento Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz.
Zawiadamiam strony postępowania, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacja o decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 24.05.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Termin skutecznego doręczenia: 07.06.2021 r.
Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 21.06.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 20 maja 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735), zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. - ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,decyzję nr PP.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na części działek nr: 107/24, 152, 88/4, 286/2, 275/2, 157, 161/3, 88/8,  9/2, 90/4, 363, 75/1, 153, 86/2, 86/1, 32, 26/4, 23, 73, 289/1 i na działkach nr: 89/1, 173/1, 281/1, 281/2, 198/33 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański oraz na części działek nr: 162/2, 161, 33/5, 14/1 i na działce nr 162/3 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 9 z 48

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 485 gości