Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2016 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2016 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2014-2018

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr XIV/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
XIV/142/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok.
XIV/143/2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XIV/144/2016 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XIV/145/2016 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2017.
XIV/146/2016 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 19 stycznia 2017 r.
 2016-12-20
XIV/147/2016 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.
XIV/148/2016 współdziałania Gminy Bytom Odzański w realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd II".
XIV/149/2016 określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Bytom Odrzański na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
XIV/150/2016 zmiany uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminą Bytom Odrzański.  2016-12-20
Protokół nr XIII/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
XIII/130/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiuny Bytom Odrzański na lata 2016-2025
XIII/131/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok
XIII/132/2016 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  2016-11-29
XIII/133/2016 podatku od środków transportowych  2016-11-29
XIII/134/2016 wysokości dziennych stawek opłaty targowej  2016-11-29
XIII/135/2016 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XIII/136/2016 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  2016-11-29
XIII/137/2016 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  2016-11-29
XIII/138/2016 zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekturacyjnego dp przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bytom Odrzański  2016-11-29
XIII/139/2016 regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim  2016-11-29
XIII/140/2016 przyjęcia "Planu Rozwoju Kultury Gminy Bytom Odrzański do roku 2022"
Protokół nr XII/2016 z dnia 16 września 2016 r.
XII/121/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025.
XII/122/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok.
XII/123/2016 zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022". zał.
XII/124/2016 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
UCHWAŁA NR X-61-2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
 2016-09-22
XII/125/2016 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
XII/126/2016 ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmina Bytom Odrzański publicznych pradszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 7 października 2016 r.
XII/127/2016 zawarcia przez Gmine Bytom Odrzański porozumienia z Gminą Nowa Sól-Miasto w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bytom Odrzański opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli.
XII/128/2016 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytom Odrzański.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 29 września 2016 r.
 2016-09-22
XII/129/2016 rozpatrzenia wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną.
Protokół nr XI/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
XI/116/2016 zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022" zał.
XI/117/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025
XI/118/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok
XI/119/2016 zawarcia przez Gmine Bytom Odrzański umowy o współpracy z Gminą Kożuchów, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów" w ramach Programu wieloletniego pn.: "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"
XI/120/2016 upoważenienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym  2016-08-10
Protokół nr X/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
X/100/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025.
X/101/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok.
X/102/2016 przyjęcia dotacji przez gminę Bytom Odrzański.
X/103/2016 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.  2016-06-01
X/104/2016 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn.: "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F".
X/105/2016 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
X/106/2016 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim.
X/107/2016 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych w gminie Bytom Odrzański oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
X/108/2016 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów wsi w gminie Bytom Odrzański oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
X/109/2016 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bytom Odrzański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  2016-06-01
X/110/2016 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 r..  2016-06-01
X/111/2016 gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.
X/112/2016 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2015 rok.
X/113/2016 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2015 r.
X/114/2016 udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego.
X/115/2016 ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Bytom Odrzański.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2016 r.
 2016-06-01
Protokół nr IX/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
IX/87/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025
IX/88/2016 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok
IX/89/2016 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
IX/90/2016 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odzański od ok. km 17+895 do ok. km 18+460 oraz wykup gruntów pod inwestycję"
IX/91/2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn.: "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F"
IX/92/2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące zwiazane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
IX/93/2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
IX/94/2016 kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria  2016-02-22
IX/95/2016 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
IX/96/2016 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych w gminie Bytom Odrzański oraz zwrotu kosztów podróży
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego
IX/97/2016 ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów wsi w gminie Bytom Odrzański oraz zwrotu kosztów podróży
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego
IX/98/2016 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016
IX/99/2016 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 roku
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości