Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

Nr W sprawie: Głosowanie: Data publ.:
Protokół nr XIV/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.
XIV/104/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok Głosy
XIV/105/2020 podatku od środków transportowych Głosy
XIV/106/2020 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2021 Głosy
XIV/107/2020 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 Głosy
XIV/108/2020 Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosy
XIV/109/2020 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 Głosy
XIV/110/2020 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 Głosy
XIV/111/2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bytom Odrzański Głosy
XIV/112/2020 wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Bytom Odrzański, stanowiącej zaległość z tytułu czynszu najmu Głosy
XIV/113/2020 Głosy
XIV/114/2020 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok Głosy
XIV/115/2020 wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 11 lat w trybie bezprzetargowym Głosy
Protokół nr XIII/2020 z dnia 29 września 2020 r.
XIII/98/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029 Głosy
XIII/99/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok Głosy
XIII/100/2020 zmiany w składzie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Głosy
XIII/101/2020 zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Głosy
XIII/102/2020 uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Głosy
XIII/103/2020 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Głosy
Protokół nr XII/2020 z dnia 4 września 2020 r.
XII/90/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029. Głosy
XII/91/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
XII/92/2020 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Głosy
XII/93/2020 wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Głosy
XII/94/2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytom Odrzański na rok szkolny 2020/2021. Głosy
XII/95/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
załącznik 2 GEOTIF
załącznik 3 GEOTIF
Głosy
XII/96/2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytom Odrzańsk. Głosy
XII/97/2020 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bytom Odrzański. Głosy
Protokół nr XI/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.
XI/82/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029. Głosy
XI/83/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok Głosy
XI/84/2020 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Głosy
XI/85/2020 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bycz gmina Bytom Odrzański Głosy
XI/86/2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2020 roku. Głosy
XI/87/2020 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2019 rok Głosy
XI/88/2020 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok Głosy
XI/89/2020 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2019 rok Głosy
Protokół nr X/2020 z dnia 22 lutego 2020 r.
X/81/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
Protokół nr IX/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
IX/72/2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
IX/73/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Głosy
IX/74/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. Głosy
IX/75/2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu. Głosy
IX/76/2020 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Głosy
IX/77/2020 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra. Głosy
IX/78/2020 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022”. Głosy
IX/79/2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański. Głosy
IX/80/2020 szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Głosy
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości