Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2016 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2016 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych
3/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
4/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
5/2016 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
6/2016 zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru rady sołeckiej i sołtysa sołectwa Sobolice
7/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod postawionymi budynkami garażowymi i na cele rolne, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
8/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
9/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
10/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025
11/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
12/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
13/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
14/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespoły Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
15/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
16/2016 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów na cele rolno-ogrodnicze, stanowiących gmiinny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
17/2016 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
18/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
19/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
20/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
21/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
22/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
23/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
24/2016 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespoły Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
25/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
26/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
27/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
28/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod postawionymi budynkami i na cele rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
29/2016 użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
30/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
31/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
32/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod postawionymi budynkami garażowymi, stanowiącymi gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
33/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
34/2016 ustalenia staweg czynszu dzierżawnego za grunty na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
35/2016 powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).
36/2016 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele rolne, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
37/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
38/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunty pod postawionym budynkiem garażowym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
39/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod postawionymi budynkami garażowymi , stanowiącymi gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
40/2016 powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnerów, w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańśkim - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (RPO - L2020) Osi Proiorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1. Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza rormułą ZIT.
41/2016 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2017 roku.
42/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
43/2016 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
44/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokale użytkowe wraz z przynależnościami, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
45/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
46/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
47/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025.
48/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
49/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
50/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresieintegracji osób niepełnosprawnych.
51/2016 powołania Komitetu Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022.
52/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
53/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
54/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
55/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
56/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
57/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
58/2016 zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim.
59/2016 określenia terminu skłądania wniosków o udzielenie -pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
60/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
61/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
62/2016 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2016 zamiany nieruchomości gruntowych.
64/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
65/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i na poprawienie warunków zagospodarowanie przyległej posesji, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
66/2016 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt wchodzący w skłąd gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej w budynku dzierżawcy.
67/2016 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
68/2016 sprzedaży nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
69/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
70/2016 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
71/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
72/2016 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
73/2016 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Program Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022" realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2016-2020.
74/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
75/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
76/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, jako ogródek przydomowy i na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych posesji, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
77/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
78/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
79/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
80/2016 ogłoszenia otweartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 orgaqnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
81/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
82/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
83/2016 bezprzetargowego wynajęcia lukalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
84/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
85/2016 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
86/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
87/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
88/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
89/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
90/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
91/2016 zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkach organizacyjnych.
92/2016 ustalenia wysokości czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
93/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
94/2016 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa do zxasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
95/2016 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod ogródek przydomowy i pod postawienie przenośnego buydynku garażowego, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
96/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
97/2016 ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w bytomiu Odrzańskim.
98/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
99/2016 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Modelowa rewitalizacja Bytomia Odrzańskiego".
100/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
101/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
102/2016 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
103/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
104/2016 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
105/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
106/2016 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji p[rojektu pt.: "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego - Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 19.12.2016 r. o numerze RPLB.09.02.01-08-0006/16-00.
107/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
108/2016 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
109/2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025.
110/2016 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalnosci handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości