Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2013 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2013 r.

Email Drukuj PDF

 

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr XXIV/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
XXIV/225/2013 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok.
XXIV/226/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022.
XXIV/227/2013 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2013-12-17
XXIV/228/2013 zaliczenia dróg w Bytomiu Odrzańskim do kategorii dróg gminnych. 2013-12-17
XXIV/229/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Bodzów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-17
XXIV/230/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Bonów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/231/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Bycz gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/232/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Drogomil gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/233/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Królikowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/234/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Małaszowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/235/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Popowo gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/236/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/237/2013 zaliczenia dróg w obrębie wsi Wierzbnica gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych. 2013-12-18
XXIV/238/2013 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2014.
XXIV/239/2013 ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi.
XXIV/240/2013 ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady.
XXIV/241/2013 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańśkiego.
XXIV/242/2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014–2022. zał.
XXIV/243/2013 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok. zał. 2014-03-18
Protokół nr XXIII/2013 z dnia 25 października 2013 r.
XXIII/216/2013 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok.
XXIII/217/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022.
XXIII/218/2013 zaciągniecia kredytu długoterminowego.
XXIII/219/2013 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 2013-11-13
XXIII/220/2013 podatku od środków transportowych. 2013-11-13
XXIII/221/2013 wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 2013-11-13
XXIII/222/2013 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie scieków.
XXIII/223/2013 przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-11-14
XXIII/224/2013 nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim. 2013-11-13
Protokół nr XXII/2013 z dnia 13 września 2013 r.
XXI/207/2013 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok.
XXI/208/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022.
XXI/209/2013 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 293 - ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim i wykup gruntów niebedących własnością Gminy Bytom Odrzański.
XXI/210/2013 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański porozumienia o partnerstwie z Gminą Nowa Sól - Miasto: "O wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzieleniu przez Gminę Bytom Odrzański Gminie Nowa Sól - Miasto pomocy finansowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. 'Rozbudowa drogi gminnej nr 102368F - ulicy Jana Pawła II w Nowej Soli', w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
XXI/211/2013 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański porozumienia o partnerstwie w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie Bytom Odrzański dotacji celowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. 'Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański -remont drogi Królikowice-Małaszowice-Popowo', w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
XXI/212/2013 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański porozumienia o partnerstwie z Gminą Nowa Sól - Miasto: "O wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzieleniu przez Gminę Nowa Sól - Miasto Gminie Bytom Odrzański pomocy finansowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.''Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański -remont drogi Królikowice-Małaszowice-Popowo', w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
XXI/213/2013 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański porozumienia o partnerstwie z Gminą Nowa Sól - Miasto: "O wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzieleniu przez Gminę Nowa Sól - Miasto Gminie Bytom Odrzański pomocy finansowej pn. 'Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bytom Odrzański poprzez przebudowę dróg gminnych - ulic: Łąkowej, Piaskowej, Poprzecznej i Robotniczej', w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
XXI/214/2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
XXI/215/2013 przystapienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" - LGR.
Protokół nr XXI/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.
XXI/198/2013 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok
XXI/199/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022
XXI/200/2013 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
XXI/201/2013 nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim 2013-07-08
XXI/202/2013 zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu 2013-07-08
XXI/203/2013 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014"
XXI/204/2013 uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2028"
XXI/205/2013 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia miasta i gminy Bytom Odrzański
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdzający nieważność uchwały
2013-07-08
XXI/206/2013 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oswiatowych prowadzonych przez gminą Bytom Odrzański 2013-07-08
Protokół nr XX/2013 z dnia 10 maja 2013 r.
XX/192/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
XX/193/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022
XX/194/2013 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzezające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
XX/195/2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
XX/196/2013 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2012 rok
XX/197/2013 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2012 rok
Protokół nr XIX/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
XIX/170/2013 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok
XIX/171/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2020
XIX/172/2013 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
XIX/173/2013 udzielenia pomocy fonansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
XIX/174/2013 udzielenia pomocy fonansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
XIX/175/2013 przyjecia przez Gmine Bytom Odrzański dotacji
XIX/176/2013 wydrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XIX/177/2013 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi
XIX/178/2013 wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dfla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bytom Odrzański 2013-03-08
XIX/179/2013 ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 kwietnia 2013 r.
2013-03-08
XIX/180/2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
XIX/181/2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
XIX/182/2013 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na rzecz osób fizycznych
XIX/183/2013 likwidacji Liceum Ogólnokształcacego w Bytomiu Odrzańskim 2013-03-08
XIX/184/2013 likwidacji Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych w Bytomiu Odrzańskim 2013-03-08
XIX/185/2013 regulaminu utrzymania czystości po porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 kwietnia 2013 r.
2013-03-07
XIX/186/2013 przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w roku 2013
XIX/187/2013 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
XIX/188/2013 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Bonów Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014"
XIX/189/2013 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Drogomil Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014"
XIX/190/2013 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Tarnów Bycki Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014"
XIX/191/2013 rozpatrzenia skargi Pana Janusza Glińskiego na Dyrektora Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości