BIP Bytom Odrzański

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Nabór Kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027

Email Drukuj PDF

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz.2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada  Miejska jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi  właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.
 
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

  • 2 aktualne zdjęcia , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie   dowodu  osobistego,
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została mu  ograniczona  ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,  

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego , oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie,   inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS , albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 roku Rada  Miejska w Bytomiu Odrzańskim na nową kadencję będzie wybierała ławników :

do Sądu Rejonowego w Nowej Soli, do IV Wydziału Pracy             -  3 ławników

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu  tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne..

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski, ul. Rynek 1, pokój 16 (Biuro Rady Miejskiej), w godzinach pracy Urzędu

tel. 683884022

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim,  ul. Rynek 1,  pokój 16  w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Karta zgłoszenia.pdf)Karta zgłoszenia.pdf 445 Kb
Download this file (Lista osób.pdf)Lista osób.pdf 80 Kb
 

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został dokument pn.: Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca br., godz. 17:00 w Centrum Kultury) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport od dnia 5 czerwca 2023 roku dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski Rynek 1 po. 16 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Raport 2022.pdf)Raport 2022.pdf 906 Kb
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.83.2022 z dnia 10.05.2023 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (WR.RZT.70.83.2022.pdf)Decyzja WR.RZT.70.83.2022 1054 Kb
Download this file (Ogłoszenie taryfy 2023.docx)Ogłoszenie taryfy 2023.docx 96 Kb
 

Projekt uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2023 r.”

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz.572 t.j.) w związku z opracowanym projektem uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2023 r.", informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul.Sadowa 4 pok. 213 w godzinach pracy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2013.doc)program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2013.doc 51 Kb
 

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2021 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca br., godz. 17:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport od dnia 3 czerwca 2022 roku dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski ul. Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (raport 2021.pdf)raport 2021.pdf 733 Kb
 


Strona 2 z 13

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości