Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

OGŁOSZENIE o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański

 

           

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 4 września 2020 roku.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

Raport o stanie Gminy 2019

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok.

W debacie nad raportem mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem (sesja Rady Miejskiej w dniu 3 lipca br.), składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja tj. do 2 lipca 2020 roku, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.

Burmistrz

 /-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (RODO Obowiązek informacyjny.docx)RODO Obowiązek informacyjny.docx 18 Kb
Download this file (Zgłoszenie.docx)Zgłoszenie.docx 17 Kb
Download this file (Informacja .docx)Informacja .docx 13 Kb
Download this file (Raport o Stanie Gminy 2019.pdf)Raport o Stanie Gminy 2019.pdf 545 Kb
 

Roczny wykaz umorzeń i ulg - 2019 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg - 2019 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01932420200529130503.pdf)Roczny wykaz umorzeń i ulg 307 Kb
 

Pomoc publiczna 2019

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz roczny wykaz umożeń i ulg - 2019 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01932320200529130402.pdf)Pomoc publiczna 2019 353 Kb
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - kierunki

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - uwarunkowania

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Lokalizacja form ochrony przyrody na tle wybranych kierunków rozwoju określonych w projekcie SUiKZP

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, z siedzibą w Zajeździe Nadodrze, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 


Strona 3 z 12

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości