Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2018 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2018 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2018 przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.
2/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
3/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
4/2018 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
5/2018 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt wchodzący w gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
6/2018 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pt.: "Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim - etap III".
7/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2017 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
8/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
9/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
10/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
11/2018 bezprzetargowego wydzieżawienia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
12/2018 zmiany zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pt.: "Poprawa systemu gposdarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 12-09-2017 o numerze PRLB.04.03.00-08-0008/17-00.
13/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
14/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na nieruchomości lokalowe stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
15/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
16/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
17/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na nieruchomości lokalowe stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
18/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzace w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
19/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
20/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
21/2018 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański" w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 29-03-2018 roku o numerze POIS.02.04.00-0042/17-00.
22/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
23/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
24/2018 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
25/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
26/2018 ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański.
27/2018 zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim.
28/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r.
29/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
30/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
31/2018 wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
32/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
33/2018 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
34/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański..
35/2018 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański..
36/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
37/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
38/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029.
39/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
40/2018 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu pod budowę garażu samochodowego, stanowiącyego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
41/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
42/2018 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
43/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
44/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
45/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
46/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
47/2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
48/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
49/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
50/2018 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na rok 2019.
51/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
52/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
53/2018 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
54/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
55/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
56/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
57/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
58/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
59/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
60/2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
61/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
62/2018 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2018 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
64/2018 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
65/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
66/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
67/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
68/2018 zamiany nieruchomości gruntowych.
69/2018 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
70/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
71/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
72/2018 powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Byomiu Odrzańskim.
73/2018 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
74/2018 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
75/2018 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, pod budownictwo mieszkaniowe, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
76/2018 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
77/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
78/2018 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
79/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
80/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029.
81/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2019 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości