Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2009 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2009 r.

Email Drukuj PDF

 

Numer W sprawie:
Zarządzenie nr 71/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 70/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Zarządzenie nr 69/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 68/09 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze.
Zarządzenie nr 67/09 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Zarządzenie nr 66/09 sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 65/09 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 64/09 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 63/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Zarządzenie nr 62/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 61/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Zarządzenie nr 60/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 59/09 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 58/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Zarządzenie nr 57/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 56/09 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 55/09 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 54/09 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Zarządzenie nr 53/09 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 52/09 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 51/09 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 50/09 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 49/09 zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Ogrodowej 28.
Zarządzenie nr 48/09 rozdysponowania części rezerwy celowej.
Zarządzenie nr 47/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 46/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 45/09 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów na cele rolne stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 44/09 sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 43/09 opracowania materiałów planistycznych na rok 2010.
Zarządzenie nr 42/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 41/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 40/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 39/09 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 38/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 37/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 36/09 rozdysponowania części rezerwy celowej
Zarządzenie nr 35/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 34/09 określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
Zarządzenie nr 33/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 32/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 31/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 30/09 rozdysponowania części rezerwy celowej
Zarządzenie nr 29/09 sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie nr 28/09 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 27/09 określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 26/09 zmiany Zarządzenia w sprawie powołanych obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 25/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 24/09 powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 23/09 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 22/09 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 21/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie X Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych
Zarządzenie nr 20/09 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 rok
Zarządzenie nr 19/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 18/09 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu na cele ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 17/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
Zarządzenie nr 16/09 wyznaczenia na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszzczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w okresie kampanii wyborczen do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie nr 15/09 zamiany nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 14/09 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 13/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 12/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
Zarządzenie nr 11/09 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 10/09 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 9/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
Zarządzenie nr 8/09 rozdysponowania części rezerwy ogólnej
Zarządzenie nr 7/09 procedury aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 6/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 5/09 wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.
Zarządzenie nr 4/09 upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
Zarządzenie nr 3/09 szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
Zarządzenie nr 2/09 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 1/09 zmiany zarządzenia w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości