Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2014 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2014 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2014-2018

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
II/3/2014 powołania członków Komisji Budżetu i Gospodarki
II/4/2014 powołania czlonków Komisji Społecznej
II/5/2014 powołania członków Komisji Rewizyjnej
II/6/2014 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
II/7/2014 wystąpienia Gminy Bytom Odrzański ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
II/8/2014 przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  2015-01-07
II/9/2014 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gmina na rok 2015
II/10/2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022
II/11/2014 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
II/12/2014 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
Protokół nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
I/2/2014 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Kadencja 2010-2014

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr XXIX/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
XXIX/296/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022
XXIX/297/2014 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok
XXIX/298/2014 zawarcia przez Gminą Bytom Odrzańśki wspólnie z gminami: Kożuchów, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Nowa Sól - Miasto, Otyń, Siedlisko, Kolsko, i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych
XXIX/299/2014 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  2014-11-24
XXIX/300/2014 podatku od środków transportowych  2014-11-24
XXIX/301/2014 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umażania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzelania ulg  2014-11-24
XXIX/302/2014 określenia warunków udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański  2014-11-24
XXIX/303/2014 zmiany granic miasta Bytom Odrzański i sołectwa Drogomil
XXIX/304/2014 przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański"
XXIX/305/2014 szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania  2014-11-24
Protokół nr XXVIII/2014 z dnia 25 września 2014 r.
XXVIII/281/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022.
XXVIII/282/2014 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok.
XXVIII/283/2014 uchylenia uchwały nr XXVI/264/2014 rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014 roku.
XXVIII/284/2014 wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 roku pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański oraz wykup gruntów po inwestycję".
XXVIII/285/2014 porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gmina Bytom Odrzański Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól" w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeńtwo - Dostepność - Rozwój.
XXVIII/286/2014 porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Bytom Odrzański Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn."Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól".
XXVIII/287/2014 porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Bytom Odrzański Gminie Nowa Sól-Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Drogi Gminnej - ul. Piłsudskiego w Nowej Soli" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
XXVIII/288/2014 porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Nowosolski Gminie Bytom Odrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
XXVIII/289/2014 porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowa Sól-Miasto Gminie Bytom Odrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
XXVIII/290/2014 przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania - zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
XXVIII/291/2014 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.  2014-11-04
XXVIII/292/2014 określenia warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Bytom Odrzańśki.  2014-11-04
XXVIII/293/2014 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  2014-11-04
XXVIII/294/2014 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
XXVIII/295/2014 określenia szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równierz trybu ich pobierania.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 23 października 2014 r.
 2014-11-04
Protokół nr XXVII/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
XXVII/270/2014 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok
XXVII/271/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022
XXVII/272/2014 wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
XXVII/273/2014 zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na nowo projektowanym osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Byczu  2014-07-09
XXVII/274/2014 zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  2014-07-09
XXVII/275/2014 zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzańśki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  2014-07-09
XXVII/276/2014 uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 zał.
XXVII/277/2014 opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2014 r.
 2014-07-09
XXVII/278/2014 wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu Nowosolskiego na okręgi wyborcze
XXVII/279/2014 rozpatrzeniaq i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2013 rok
XXVII/280/2014 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2013 rok
Protokół nr XXVI/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
XXVI/259/2014 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok.
XXVI/260/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022.
XXVI/261/2014 zaciągnięcia kredytu długotereminowego.
XXVI/262/2014 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze żrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
XXVI/263/2014 przyjęcia przez Gmina Bytom Odrzański dotacji.
XXVI/264/2014 udzialenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański oraz wykup gruntów pod inwestycję".
XXVI/265/2014 udzialenia pomocy finansowej Gminie Nowa Sól-Miasto na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 102368F - ulicy Jana Pawła II w Nowej Soli".
XXVI/266/2014 zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim.  2014-04-01
XXVI/267/2014 zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  2014-04-01
XXVI/268/2014 zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  2014-04-01
XXVI/269/2014 przyjęcia programu opieki nad zwierzetamioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2014 roku.
Protokół nr XXV/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
XXV/244/2014 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok.
XXV/245/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022.
XXV/246/2014 udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
XXV/247/2014 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.
XXV/248/2014 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowgo Konserwatora Zabytków.
XXV/249/2014 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
XXV/250/2014 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XXV/251/2014 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi.
XXV/252/2014 wystąpienia do Trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa.
XXV/253/2014 zawarcia przez Gmine Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kożuchów, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń, Siedlisko, Kolsko Porozumienia zwanego umową partnerską w sprawie powierzenia przez Gminę Kożuchów, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kolsko Gminie Nowa Sól-Miasto zadań publicznych.
XXV/254/2014 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  2014-02-07
XXV/255/2014 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc poństwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.  2014-02-07
XXV/256/2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc poństwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.  2014-02-07
XXV/257/2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.  2014-02-07
XXV/258/2014 gminnego programu profilaktyki i rozwązywania problemów alkoholowych na rok 2014.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości