Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2011 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2011 r.

Email Drukuj PDF

 

Nr W sprawie: Zał: Data publ.::
Protokół nr X/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
X/87/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
X/88/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
X/89/2011 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
X/90/2011 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok
X/91/2011 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 31 stycznia 2012 r.
 2012-01-20
X/92/2011 zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012  2012-01-20
X/93/2011 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  2012-01-20
X/94/2011 wyrażenia woli realizacji zadania kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański – etap II
Protokół nr IX/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
IX/72/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
IX/73/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
IX/74/2011 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  2011-12-18
IX/75/2011 zwolnień z podatku od nieruchomości  2011-12-18
IX/76/2011 podatku od środków transportowych  2011-12-18
IX/77/2011 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 21 grudnia 2011 r.
 2011-12-18
IX/78/2011 ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego  2011-12-18
IX/79/2011 obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok  2011-12-18
IX/80/2011 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2012
IX/81/2011 przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 15 grudnia 2011 r.
IX/82/2011 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
IX/83/2011 utworzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
IX/84/2011 przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27 grudnia 2011 r.
IX/85/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
IX/86/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 15 grudnia 2011 r.
Protokół nr VIII/2011 z dnia 28 wrzeœnia 2011 r.
VIII/60/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
VIII/61/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
VIII/62/2011 przystąpienia do Spółki Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy "Interior" Spółka z o.o. w Nowej Soli
VIII/63/2011 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do projektu realizowanego przez Powiat Nowosolski pn. "Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności, zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego"
VIII/64/2011 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
VIII/65/2011 darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom Odrzański za rzecz Skarbu Państwa
VIII/66/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
VIII/67/2011 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2012-2015
VIII/68/2011 zmiany uchwały w sprawie "Planu odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014"
VIII/69/2011 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
VIII/70/2011 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
VIII/71/2011 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
Protokół nr VII/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.
VII/54/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
VII/55/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
VII/56/2011 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 293 - w ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim
VII/57/2011 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
VII/58/2011 zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy miejscowości Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
VII/59/2011 zmian do "Planu odnowy miejscowości Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
Protokół nr VI/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
VI/39/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
VI/40/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015.
VI/41/2011 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
VI/42/2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu
VI/43/2011 przyjęcia przez gminę Bytom Odrzański dotacji
VI/44/2011 ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim  2011-07-14
VI/45/2011 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański  2011-07-14
VI/46/2011 ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Bytom Odrzański  2011-07-14
VI/47/2011 zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański  2011-07-14
VI/48/2011 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 lipca 2011 r.
VI/49/2011 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok
VI/50/2011 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2010 rok
VI/51/2011 przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański"
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 27 lipca 2011 r.
 2011-07-14
VI/52/2011 zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański  2011-07-14
VI/53/2011 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Protokół nr V/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
V/26/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
V/27/2011 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  2011-08-01
V/28/2011 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów  2011-08-01
V/29/2011 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  2011-08-01
V/30/2011 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 2011-06-06
V/31/2011 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
V/32/2011 przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032"
V/33/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży likalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
V/34/2011 gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
V/35/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania  2011-08-01
V/36/2011 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
V/37/2011 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
V/38/2011 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017"
Protokół nr VI/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.
IV/19/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
IV/20/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
IV/21/2011 zaciągnięcia pozyczki z banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
IV/22/2011 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra
IV/23/2011 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
IV/24/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budrzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
IV/25/2011 wyboru przedstawiciela do rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości