Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2017 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2017 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2017 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
2/2017 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
3/2017 zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Bytom Odrzański.
4/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2017 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
5/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
7/2017 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskicj na lata 2014-2020.
8/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
9/2017 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
10/2017 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
11/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
12/2017 przejęcia nieruchomości od Skarbu Pańśtwa do zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
13/2017 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad sprzedaży drewna opałowego pozyskiwanego w ramach selekcyjnego i pielęgnacyjnego usuwania drzew, roznących na nieruchomościach należących do Gminy Bytom Odrzańśki.
14/2017 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
15/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
16/2017 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na część budynku gospodarczego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
17/2017 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy gruntu, pod postawionym budynkiem garażowym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
18/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
19/2017 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
20/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
21/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
22/2017 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
23/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na gruntywchodzące w skłąd gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
24/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
25/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
26/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
27/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
28/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
29/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
30/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
31/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
32/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
33/2017 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt wchodzący w skład gminnego zasoby nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
34/2017 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
35/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
36/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
37/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
38/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
39/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
40/2017 określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
41/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
42/2017 zmiany zarządzenia w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkach organizacyjnych.
43/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
44/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
45/2017 wygaszenia trwałego zarządu i oddania nieruchomości w trwały zarząd.
46/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
47/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
48/2017 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
49/2017 opracoania materiałów planistycznych iezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok.
50/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
51/2017 wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Bytom Odrzański.
52/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
53/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
54/2017 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, miedzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żaghańskiego i żarskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
55/2017 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 12-09-2017 o numerze PRLB.04.03.00-08-0008/17-00.
56/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
57/2017 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
58/2017 użyczenia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
59/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
60/2017 wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Bytom Odrzański.
61/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
62/2017 zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2017 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
64/2017 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
65/2017 bezprzetargowego wydzierżanienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
66/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
67/2017 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
68/2017 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
69/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
70/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
71/2017 zamiany nieruchomości gruntowych.
72/2017 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
73/2017 użyczenia nieruchomości lokalowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
74/2017 bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości lokalowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
75/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
76/2017 ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
77/2017 ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim.
DZ. URZ. WOJ. LUB 2017.2458 Ogłoszony: 28.11.2017
78/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
79/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
80/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
81/2017 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim.
DZ. URZ. WOJ. LUB 2017.2759 Ogłoszony: 21.12.2017
82/2017 zmiany zarządzenia w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkach organizacyjnych.
83/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
84/2017 odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
85/2017 powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
86/2017 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowdzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
87/2017 zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański.
88/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości