Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2013 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2013 r.

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2013 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański
2/2013 bezprzetargowego użyczenia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
3/2013 bezprzetargowego użyczenia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
4/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
5/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
6/2013 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
7/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2013 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
8/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
9/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy pod wybudowanymi garażami samochodowymi dzierżawców, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
10/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
11/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
12/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod wybudowanymi garażami samochodowymi dzierżawców, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
13/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
14/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod wybudowanymi garażami samochodowymi dzierżawców, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
15/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
16/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
17/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
18/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
19/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
20/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
21/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
22/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty pod wybudowanymi garażami samochodowymi dzierżawców, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
23/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu nalikale użytkowe, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
24/2013 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
25/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, rekreacyjneoraz pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
26/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
27/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
28/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
29/2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok.
30/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt wchodzacy w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej w budynku dzierżawcy.
31/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
32/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
33/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
34/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
35/2013 określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego w 2014 roku.
36/2013 ustalenia opłaty rezerwacji za stanowiska handlowe na targowiskach miejskich.
37/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
38/2013 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Bytom Odrzański.
39/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
40/2013 sprzedaży nieruchomosci zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
41/2013 sprzedaży nieruchomosci stanowiąceych gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
42/2013 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
43/2013 użyczenia lukalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
44/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
45/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022.
46/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
47/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
48/2013 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
49/2013 zasad rachunkowości operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim" realizowanej przez ZGK w Bytomiu Odrzańskim.
50/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt rolny, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
51/2013 użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
52/2013 określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
53/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
54/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
55/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i pod wybudowanymi garażami samochodowymi, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
56/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
57/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
58/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
59/2013 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok.
60/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i jako ogródki przydomowe, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
61/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
62/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, jako ogródki przydomowe i pod plac zabaw dla dzieci, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2013 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
64/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
65/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
66/2013 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
67/2013 sprzedaży nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
68/2013 przeprowadzenia konsoltacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
69/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
70/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
71/2013 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
72/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
73/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
74/2013 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnychi oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
75/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
76/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
77/2013 wprowadzenie procedury dochodzenia należności z tytułu podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych.
78/2013 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
79/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
80/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
81/2013 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
82/2013 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
83/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
84/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
85/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
86/2013 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne i pod tymczasowe zajęcie.
87/2013 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
88/2013 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022.
89/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2014 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości