Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2012 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2012 r.

Email Drukuj PDF

 

Nr W sprawie: Zał: Data publ.:
Protokół nr XVIII/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
XVIII/153/2012 obniżenia średniej cenu skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-12-17
XVIII/154/2012 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charaktrer cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiś będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 2013-01-04
XVIII/155/2012 przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. 2013-01-04
XVIII/156/2012 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy na rok 2013.
XVIII/157/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XVIII/158/2012 udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2013-01-04
XVIII/159/2012 udzielenia pomocy Związkowi Międzygminnemu "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
XVIII/160/2012 zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Żukowice dotyczącego przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim.
XVIII/161/2012 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2018. 2012-12-17
XVIII/162/2012 odwołania ze składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki.
XVIII/163/2012 uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki.
XVIII/164/2012 odwołania ze składu osobowego Komisji Społecznej.
XVIII/165/2012 uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej.
XVIII/166/2012 ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi.
XVIII/167/2012 ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady.
XVIII/168/2012 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2020.
XVIII/169/2012 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok.
Protokół nr XVII/2012 z dnia 26 października 2012 r.
XVII/137/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok.
XVII/138/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.
XVII/139/2012 przyjecia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku piblicznego i wolontariacie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 21 listopada 2012 r.
 2012-11-13
XVII/140/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XVII/141/2012 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim.
XVII/142/2012 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Bytomiu Odrzańskim.
XVII/143/2012 nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.  2012-11-13
XVII/144/2012 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrosdzenia za inkaso.  2012-11-13
XVII/145/2012 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.  2012-11-13
XVII/146/2012 podatku od środków transportowych.  2012-11-13
XVII/147/2012 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  2012-11-13
XVII/148/2012 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.  2012-11-13
Protokół nr XVI/2012 z dnia 14 września 2012 r.
XVI/129/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok
XVI/130/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
XVI/131/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XVI/132/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
XVI/133/2012 wygaśnięcia mandatu radnego
XVI/134/2012 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  2012-10-10
XVI/135/2012 wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry
XVI/136/2012 przystapienia do utworzenia Stowarzyszenia "Odra dla turystów"
Protokół nr XV/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.
XV/119/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok
XV/120/2012 zmian WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
XV/121/2012 udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XV/122/2012 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  2012-07-13
XV/123/2012 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  2012-07-13
XV/124/2012 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 23 lipca 2012 r.
XV/125/2012 opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  2012-07-13
XV/126/2012 maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  2012-07-13
XV/127/2012 rozpaytrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok
XV/128/2012 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2011 rok
Protokół nr XIV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
XIV/115/2012 utworzenia Związku Międzygminnego
XIV/116/2012 przyjęcia statutu Związku Międzygminnego
XIV/117/2012 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  2012-05-11
XIV/118/2012 w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego"
Protokół nr XIII/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
XIII/114/2012 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bytom Odrzański"
Protokół nr XII/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
XII/99/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok
XII/100/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
XII/101/2012 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
XII/102/2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
XII/103/2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
XII/104/2012 przyjęcia przez gminę Bytom Odrzański dotacji
XII/105/2012 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XII/106/2012 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
XII/107/2012 ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 2012-04-24

XII/108/2012 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 24 kwietnia 2012 r.
XII/109/2012 udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  2012-04-23
XII/110/2012 opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański  2012-04-23
XII/111/2012 zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzańskim  2012-04-24
XII/112/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2012 roku
XII/113/2012 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
Protokół nr XI/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
XI/95/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzński na 2012 rok
XI/96/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
XI/97/2012 zasad udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XI/98/2012 przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości