Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2005 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2005 r.

Email Drukuj PDF

 

XXII/178/05 utworzenia Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
XXII/177/05 zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XXII/176/05 Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2006.
XXII/175/05 uchwały budżetowej gminy na 2006r.
XXII/174/05 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
XXII/173/05 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi.
XXII/172/05 ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.
XXII/171/05 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
XXII/170/05 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów.
XXII/169/05 podatku od środków transportowych.
XXII/168/05 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXII/167/05 ustalenia wykazu wydatków budżetowych roku 2005, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XXII/166/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XXII/165/05 zaciągnięcia przez Gminę pożyczki płatniczej.
XXII/164/05 zaciągnięcia przez Gminę pożyczki długoterminowej.
XXII/163/05 zaciągnięcia przez Gminę kredytu długoterminowego.
XXII/162/05 zaciągnięcia przez Gminę pożyczki długoterminowej.
XXI/161/05 uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
XXI/160/05 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
XXI/159/05 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XXI/158/05 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański.
XXI/157/05 zasad udzielenia oraz wysokości dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
XXI/156/05 zmiany załącznika nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
XXI/155/05 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bytom Odrzański do realizacji przedsięwzięcia pn. "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych" i na zawarcie stosownego porozumienia w tym względzie.
XXI/154/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XX/153/05 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego".
XX/152/05 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego".
XX/151/05 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
XX/150/05 zmiany załącznika nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
XX/149/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XIX/148/05 nadania nazwy ulicy.
XIX/147/05 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2007".
XIX/146/05 współdziałania Gminy Bytom Odrzański z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Regionalna Platforma Cyfrowa".
XIX/145/05 zmiany uchwały w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem we wsi Bycz".
XIX/144/05 przyjęcia i zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dotyczących modernizacji miejsko-gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim wraz z uzasadnieniem".
XIX/143/05 zmiany załącznika nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
XIX/142/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XVIII/141/05 odwołania Skarbnika Gminy.
XVIII/140/05 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium.
XVIII/139/05 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2007".
XVIII/138/05 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu rewitalizacji miasta Bytom Odrzański".
XVIII/137/05 akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań dotyczących modernizacji miejsko-gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim wraz z uzasadnieniem".
XVIII/136/05 zmiany załącznika nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
XVIII/135/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XVIII/134/05 zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy.
XVII/133/05 regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 września 2017 r.
XVII/132/05 programu współpracy gminy Bytom Odrzański z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2005.
XVII/131/05 zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz. Nr XV/121/04 z dnia 10.XII.2004r.
XVII/130/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r.
XVI/129/05 programu współpracy gminy Bytom Odrzański z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2005.
XVI/128/05 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
XVI/127/05 regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XVI/126/05 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta i gminy Bytom Odrzański.
XVI/125/05 zmiany uchwały w sorawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2005
XVI/124/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
XVI/123/05 wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 r.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości