Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

Email Drukuj PDF

 

Protokół nr XII/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
XII/90/07 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
XII/89/07 ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
XII/88/07 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych do tabeli zaszeregowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
XII/87/07 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Młyńskiej.
XII/86/07 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn.: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2007".
XII/85/07 wprowadzenia zmian w programie gospodarczym pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014".
XII/84/07 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu rewitalizacji miasta Bytom Odrzański".
XII/83/07 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerstwa na rzecz rozwoju zasobów ludzkich społeczeństwa powiatu nowosolskiego z Powiatem Nowosolskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli i Gmianmi z terenu powiatu nowosolskiego.
XII/82/07 Proghramu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2008.
XII/81/07 uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2008.
XII/80/07 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
XII/79/07 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi.
XII/78/07 ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.
XII/77/07 ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
XII/76/07 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim.
XII/75/07 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2008.
XII/74/07 obniżenia sredniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
XII/73/07 zamiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
XII/72/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Protokół nr XI/07 z dnia 26 października 2007 r.
XI/71/07 powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
XI/70/07 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2008-2011.
XI/69/07 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
XI/68/07 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012.
XI/67/07 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XI/66/07 ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Wzory dostępne na www.bytomodrzanski.pl
XI/65/07 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
XI/64/07 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
XI/63/07 podatku od środków transportowych.
XI/62/07 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XI/61/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Protokół nr X/07 z dnia 26 września 2007 r.
X/60/07 rozpatrzenia skargi Pana Damiana Stępnia na działanie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
X/59/07 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
X/58/07 uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
X/57/07 uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
X/56/07 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
X/55/07 zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim.
X/54/07 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Nowa Sól-Miasto i Sulechów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól-Miasto przez Gminy Bytom Odrzański i Sulechów zadań publicznych.
X/53/07 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
X/52/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
X/51/07 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Protokół nr IX/07 z dnia 20 czerwca 2007 r.
IX/50/07 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Sulechów, Nowa Sól-Miasto, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Głogów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól - Miasto zadań publiocznych.
Protokół nr VIII/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
VIII/49/07 zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim.
VIII/48/07 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego"
VIII/47/07 regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim.
VIII/46/07 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2012 r.
VIII/45/07 uchylenia uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
VIII/44/07 zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.
VIII/43/07 zawarcia przez gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Nowa Sól - Miasto, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą Gminie Nowa Sól- Miasto zadań publicznych.
VIII/42/07 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na przebudowę ulicy Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim.
VIII/41/07 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do realizacji inwestycji międzygminnej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kiełcz oraz zaciągnięcia zobowiązań na ww. inwestycję.
VIII/40/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Protokół nr VII/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r.
VII/39/07 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium.
VII/38/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
VII/37/07 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
VII/36/07 przyjęcia przez gminę dotacji.
Protokół nr VI/07 z dnia 23 marca 2007 r.
VI/35/07 powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
VI/34/07 wyrażenia woli realizowania projektu pn.: „Budowa centrum sportowego i centrum sportowo-rehabilitacyjnego-otwarte obiekty sportowe w Bytomiu Odrzańskim" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI/33/07 wyboru przedstawicieli do Spółki Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim.
VI/32/07 wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.
VI/31/07 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2010.
VI/30/07 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
VI/29/07 regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański.
VI/28/07 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Młyńskiej w Bytomiu Odrzańskim.
VI/27/07 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Bytomiu Odrzańskim.
VI/26/07 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól.
VI/25/07 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
VI/24/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Protokół nr V/07 z dnia 7 marca 2007 r.
V/23/07 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
V/22/07 wyboru Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
Protokół nr IV/07 z dnia 5 lutego 2007 r.
IV/21/07 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Jacka Sautera.
IV/20/07 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości