Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu „W ogrodzie cudów”

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu „W ogrodzie cudów”

Email Drukuj PDF

BannerUE-POKL


Ogłoszenie

zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć  z uczniami kl. IV-V 

Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu  

W ogrodzie cudów”.

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Burmistrz Gminy Bytom Odrzański ul. Rynek 1
w związku z rozpoczynającą się realizacją projektu „W ogrodzie cudów”.  

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie:

 1. 1. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności przyrodniczych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

 1. 2. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności matematycznych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

3. Zajęć mających na celu wzrost wiedzy oraz rozwój umiejętności i praktycznego 

zastosowania języka angielskiego oraz wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

4.  Zajęć mających na celu wzrost posługiwania się technologią informatyczną oraz

wspieranie uczniów w rozwoju poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

5. Zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy mających na celu wzrost  

umiejętności  w zakresie dbania o prawidłową postawę.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 1. 1. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności przyrodnicze w zakresie ekologii i badania środowiska dla 20 osób w grupie: „Cuda przyrody” , po 2 godziny tygodniowo
 1. 2. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności matematyczne w zakresie ekonomii dla 20 osób w grupie: „Liczbowe cuda” , po 2 godziny tygodniowo
 1. 3. Zajęcia dla dzieci  uzdolnionych - 21 osób w grupie „Cudne rozmowy”, po 2 godziny

tygodniowo

4.  Zajęcia informatyczne (ICT) dla grupy 20 osób „Cuda w sieci”, po 2 godziny     tygodniowo


 

5.  Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy „Gimnastyczne cuda”prowadzone będą w jednej grupie 19 osobowej, po 2 godziny tygodniowo

Zajęcia wszystkich grup będą się odbywały w środy w tzw. „dniu projektowym”.
Okres realizacji zajęć przewiduje się na okres od lutego 2012 do 31.08.2013 (zgodnie z harmonogramem projektu). Planowane zatrudnienie osób prowadzących zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Animator zajęć będzie miał obowiązek:

-  przygotowania planu zajęć realizujących zadania projektowe zgodnie z harmonogramem projektu wykorzystując zakupione na ten cel pomoce dydaktyczne oraz własne doświadczenie,

-sprawdzania efektywności działań poprzez testy diagnostyczne, raporty ewaluacyjne, ankiety na początku, w środku i na końcu działań projektowych,

-prowadzenia list obecności na zajęciach,

- przedstawienia produktów powstałych w wyniku realizacji zadań projektowych,

- udziału w spotkaniach z Zespołem Zarządzającym,

- pełnienia funkcji opiekuna uczestników wyjazdów edukacyjnych .

Ponadto zatrudnimy kadrę zarządzającą do realizacji w/w projektu

Koordynator będzie odpowiedzialny za:

 1. Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżetem i harmonogramem.
 2. Koordynowanie działań projektowych. Planowanie działań.
 3. Współpraca z pracownikami zespołu projektowego.
 4. Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.
 5. Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu, w tym doraźna kontrola zajęć projektowych.
 6. Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu.
 7. Kontrola wydatkowania środków. Planowanie i zatwierdzenie wydatków finansowych.
 8. Ocena merytoryczna dokumentów księgowych.
 9. Rekrutacja uczestników do projektu.
 10. Utrzymanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.
 11. Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych.
 12. Opracowanie regulaminu projektu.
 13. Organizacja cyklicznych spotkań Zespołu Zarządzającego.
 14. Prowadzenie spotkań z animatorami, monitoring i ewaluacja.
 15. Sporządzenie raportów ewaluacyjnych.
 16. Sprawozdawczość zgodnie z umową oraz przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej.
 17. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu na poszczególnych etapach.
 18. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 19. Kontrola przygotowania materiałów promujących projekt zgodnie z zasadami oznaczania projektów w ramach POKL.
 20. Końcowe rozliczenie projektu.
 21. Udział podczas czynności związanych z kontrolą projektu.

Asystent koordynatora będzie odpowiedzialny za:

 1. Promocję projektu zgodnie z wymogami oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL.
 2. Aktualizację strony internetowej.
 3. Przygotowanie informacji prasowych związanych z realizacją projektu.
 4. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej.
 5. Działania promocyjne.
 6. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji Uczestników.
 7. Kontakt z Uczestnikami Projektu. Wywiady dotyczące stopnia satysfakcji Uczestników.
 8. Zaprojektowanie ankiet ewaluacyjnych dla potrzeb ewaluacji zgodnie z wytycznymi w projekcie.
 9. Udział w sporządzaniu raportów ewaluacyjnych.
 10. Współpraca z pracownikami zespołu projektowego.
 11. Współpraca z animatorami w zakresie przygotowania planu zajęć.
 12. Udział w przygotowaniu spotkań z animatorami.
 13. Udział w planowaniu działań projektowych.
 14. Udział w opracowaniu regulaminu projektu.
 15. Zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych. Zakup urządzeń w ramach cross-financingu.
 16. Zakup produktów spożywczych w ramach wyżywienia uczestników oraz organizacja posiłków.
 17. Organizacja imprezy inaugurującej oraz podsumowującej projekt.
 18. Udział w końcowym rozliczeniu projektu.
 19. Udział podczas czynności związanych z kontrolą projektu.

Specjalista ds. finansowo-rzeczowych będzie odpowiedzialny za:

 1. Monitoring i kontrolę realizacji finansowej poszczególnych zadań zawartych w budżecie kwotowo oraz względem kwalifikowalności  rodzaju wydatków, bieżąca kontrola stopnia wykorzystania środków.
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji płatności zawartych w harmonogramie projektu oraz w harmonogramie płatności projektu.
 3. Opis faktur oraz innych dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi projektu.
 4. Przygotowanie wniosków płatniczych oraz innych sprawozdań i dokumentów płatniczych przygotowywanych na żądanie Instytucji Zarządzającej.
 5. Sporządzanie kalkulacji oraz sprawozdań finansowych projektu dla potrzeb instytucji wdrażającej.
 6. Przygotowanie dokumentów księgowych (rachunków, faktur, zamówień oraz umów).
 7. Naliczanie płac, sporządzenie listy płac.
 8. Rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym.
 9. Sporządzanie umów pracowniczych (oraz innej dokumentacji pracowniczej).
 10. Przepisywanie na komputerze wszelkiej korespondencji.
 11. Opracowanie korespondencji w zakresie administracyjnym.
 12. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty związanej z projektem.
 13. Obsługa urządzeń biurowych.
 14. Współpraca z pracownikami zespołu projektowego.
 15. Udział podczas czynności związanych z kontrolą projektu.
Grupa docelowa: to uczniowie klas IV-V Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim. Zajęcia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim ul. Kościelna 9

2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
Urząd Miejski Bytom Odrzański

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Burmistrz – Jacek Sauter
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
tel. (68) 3884 022
4. Kryteria wyboru ofert:
Najkorzystniejsza oferta spełniającą wymagania
5. Wymagania, jakie powinny spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów, oświadczeń [np. posiadanie kwalifikacji, itp.]:

I- Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 1.1 „Cuda przyrody” wymagane są:

 • studia wyższe z inżynierii środowiska w zakresie inżynierii melioracyjnej i ochrony środowiska
 • studnia podyplomowe z geografii lub przyrody
 • doświadczenie w pracy z dziećmi – 10 lat
 • doświadczenie w realizacji projektów ekologicznych


II-Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 1.2 „Liczbowe cuda” wymagane są:

 • studia wyższe z matematyki
 • upoważnienie do prowadzenia zajęć „ Ekonomia na co dzień „
 • doświadczenie  w pracy z dziećmi- 20 lat
 • doświadczenie w realizacji projektu EFS

III- Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 1.3 „Cudne rozmowy” wymagane są:

 • studia wyższe z filologii angielskiej lub niemieckiej
 • studia podyplomowe z języka angielskiego lub niemieckiego
 • doświadczenie w pracy z dziećmi – 5 lat , doświadczenie w realizacji zadań i działań w ramach współpracy partnerskiej

IV - Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 1.4 „Cuda w sieci” wymagane są:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub wychowanie techniczne
 • studia podyplomowe edukacja do bezpieczeństwa
 • doświadczenie w pracy z dziećmi -15 lat

V- Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 1.5 „Gimnastyczne cuda” wymagane są:

 • studia wyższe z wychowania fizycznego
 • kurs lub studia podyplomowe instruktor gimnastyki
 • doświadczenie w pracy z dziećmi- 15 lat
 • kurs ratowników medyczno – sanitarnych

W każdym przypadku wymagany jest także kurs udzielania I pomocy przedmedycznej.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie kursu „Komputer dla ucznia”.

Wymagania dotyczące kadry zarządzającej:

- długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną

- doświadczenie w realizacji projektu EFS (koordynator i asystent koordynatora)

- doświadczenie w realizacji projektu w ramach wymiany międzynarodowej (koordynator i asystent koordynatora)

- szkolenie RKO w zakresie pisania i rozliczania projektów


6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy [jeżeli jest wymagany]:
Nie jest wymagany
7. Warunki gwarancji:
Nie dotyczy
8. Sposób przygotowania oferty:
Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać:
a) CV
b) List motywacyjny
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
e) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem
f) Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458/
g) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z póź. zm./
9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 6 marca 2012r. do godziny 12:00
Urząd Miejski w Bytom Odrzański ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański z dopiskiem „W ogrodzie cudów”
10. Otwarcie ofert nastąpi
6 marca o godz. 13.00
11. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
12. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
  

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości