Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2015 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2015 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2015 zwołania zebrań wiejskich dla wyboru rad sołeckich i sołtysów
2/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
3/2015 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
4/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
5/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
6/2015 bezprzetargowego wynajęcia lukalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
7/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
8/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
9/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
10/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
11/2015 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim oraz ustalenia regulaminu pracy
12/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
13/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty pod postawienie budynków garażowych, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
14/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
15/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt rolny, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
16/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
17/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
18/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022
19/2015 zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bodzów
20/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i na cele rolne, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
21/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
22/2015 użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
23/2015 powołania Rady Fundacji "Moje Miasto"
24/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
25/2015 powołąnia komisji do spraw brakowania druków cisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
26/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
27/2015 zasad rachunkowości operacji pn. "Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego" realizowanej przez ZGK w Bytomiu Odrzańskim
28/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i na cele rolne, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
29/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
30/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
31/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok
32/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
33/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
34/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
35/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
36/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
37/2015 zmiany zarządzenia w. s. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
38/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
39/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
40/2015 oddania w najem pomieszczenia w bydynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańśkim
41/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
42/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
43/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
44/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
45/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
46/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
47/2015 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
48/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
49/2015 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
50/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
51/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2025
52/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
53/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
54/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
55/2015 określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
56/2015 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim
57/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
58/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
59/2015 powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
60/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
61/2015 zmiany w składzie obwodowej komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
62/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
63/2015 ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie podziału sołectwa Bodzów
64/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
65/2015 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
66/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
67/2015 zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
68/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
69/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
70/2015 zmiany w skłądzie obwodowej komisji do spraw referendum ogólnokrajowego.
71/2015 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
72/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
73/2015 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzańśki na 2016 rok.
74/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
75/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
76/2015 sprzedaży nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
77/2015 powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań na terenie Gminy Bytom Odrzański, w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
78/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
79/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
80/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
81/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
82/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
83/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
84/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach so Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
85/2015 żądania przeniesiania prawa własności nieruchomości w trybie art. 231 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
86/2015 zamiany nieruchomości gruntowych.
87/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
88/2015 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
89/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
90/2015 odwołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowań na terenie Gminy Bytom Odrzański.
91/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
92/2015 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
93/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
94/2015 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
95/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
96/2015 uchylenia zarządzenia dotyczącego regulaminu świadczenia usług cmentarnych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański.
97/2015 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
98/2015 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
99/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
100/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
102/2015 ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
103/2015 ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice
104/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
105/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
106/2015 udzielenia pomocy w spłacie długów w opłatach za używanie lokali socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych w zasobie Gminy Bytom Odrzański poprzez zamianę należności pieniężnych na świadczenie rzeczowe
107/2015 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Bytom Odrzański
108/2015 sprzedaży nieruchomosci gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
109/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty pod postawienie budynku garażowego i budynku do przechowywania wózka inwalidzkiego, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
110/2015 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie dziełalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, i pod tymczasowe zajęcie
111/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
112/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
113/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
114/2015 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
115/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
116/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
117/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2025
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości