Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2012 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2012 r.

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze
2/2012 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim
3/2012 wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowościu w Urządzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
4/2012 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
5/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
6/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
7/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod garażem samochodowym
8/2012 wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
9/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod garażem samochodowym
10/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
11/2012 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele rolno-ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
12/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod kioskiem wielobranżowym
13/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
14/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod obiektem handlowym
15/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze
16/2012 >wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
17/2012 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunt pod istniejącym garażem samochodowym
18/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
19/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
20/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze
21/2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok
22/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze
23/2012 organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie bytom Odrzański
24/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
25/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
26/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
27/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
28/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze
29/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod obiektem handlowym
30/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy
31/2012 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
32/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
33/2012 zmiany zarządzenia dotyczacego stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-spożywcze
34/2012 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
35/2012 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
36/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
37/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
38/2012 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu na cele rolno-ogrodnicze, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
39/2012 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
40/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
41/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020
42/2012 określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
43/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
44/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
45/2012 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku
46/2012 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych zmiany granic administracyjnych w Gminie Bytom Odrzański
47/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty użytkowanie pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
48/2012 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
49/2012 wprowadzenia zmian do zarzadzenia w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
50/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
51/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
52/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
53/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych
54/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt uzytkowany pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
55/2012 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
56/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
57/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
58/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
59/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
60/2012 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
61/2012 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetoewj Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok
62/2012 sprzedaży w drodze rokowań nieruchomosci gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański i obniżenia ceny nieruchomoci
63/2012 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
64/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
65/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
66/2012 wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków scisłego zarachowania
67/2012 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
68/2012 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty uzytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
69/2012 bezprzetargowego wynajęcia lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
70/2012 obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu
71/2012 bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
72/2012 bezprzetargowego przedlużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
73/2012 sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
74/2012 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
75/2012 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
76/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
77/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
78/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
79/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
80/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
81/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
82/2012 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
83/2012 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenia działalności gospodarczej
84/2012 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze
85/2012 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok
86/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański
87/2012 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod wybudowanym garażem samochodowym dzierżawcy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
88/2012 zamiany nieruchomości gruntowych
89/2012 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości