Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2011 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2011 r.

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2011 Wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele rolno-ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
2/2011 Określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
3/2011 Wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
4/2011 Zwołania zebrań wiejskich dla wyboru rad sołeckich i sołtysów.
5/2011 Zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru rad sołeckich i sołtysów.
6/2011 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
7/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
8/2011 Wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
9/2011 Sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
10/2011 Sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim oraz jednostki organizacyjne Gminy Bytom Odrzański.
11/2011 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
12/2011 Zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych, i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
13/2011 Bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunt pod istniejącym garażem samochodowym.
14/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
15/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
16/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
17/2011 Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim oraz ustalenia regulaminu pracy.
18/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-gospodarcze.
19/2011 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
20/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
21/2011 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010rok.
22/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-gospodarcze.
23/2011 Wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele rolno-gospodarcze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
24/2011 Zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Wiatr w żagle” – podniesienie kwalifikacji mieszkańców gminy Bytom Odrzański w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
25/2011 Powołania Rady Fundacji „Moje Miasto”.
26/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-gospodarcze.
27/2011 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
28/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
29/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
30/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
31/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
32/2011 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
33/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod uprawy rolno-gospodarcze.
34/2011 Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
35/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
36/2011 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
37/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
38/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-gospodarcze oraz grunt użytkowany pod tymczasowym obiektem handlowym.
39/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
40/2011 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
41/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
42/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
43/2011 Zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
44/2011 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie XII Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych.
45/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
46/2011 Powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
47/2011 Sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
48/2011 Sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
49/2011 Przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości oraz przedłużenia umowy na najem pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
50/2011 Sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
51/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
52/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
53/2011 Określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
54/2011 Określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.
55/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
56/2011 Bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunt pod istniejącym garażem samochodowym.
57/2011 Bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze.
58/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
59/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
60/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
61/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
62/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
63/2011 Zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
64/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze, garaże i istniejące zbiorniki wodne.
65/2011 Zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański.
66/2011 wyznaczenia na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
67/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
68/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
69/2011 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wiatr w żagle" - podniesienie kwalifikacji mieszkanców Gminy Bytom Odrzaski w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
70/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze
71/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
72/2011 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
73/2011 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
74/2011 wyrażenia zgody na dysponowanie nbieruchomością gminną pod budowę i rekonstrukcję rzeki Biała Woda
75/2011 wyrażenia zgody na dysponowanie nbieruchomością gminną pod budowę drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4)
76/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze i grunty pod garażami
77/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
78/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
79/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
80/2011 oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Ogrodowej 28
81/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
82/2011 wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
83/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane pod uprawy rolno-ogrodnicze
84/2011 zamiany nieruchomości gruntowych
85/2011 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
86/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
87/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
88/2011 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański bedącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych
89/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunt użytkowany pod prowadzenie działalności gospodarczej
90/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
91/2011 zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański
92/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
93/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
94/2011 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych i oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnmej w Bytomiu Odrzańskim
95/2011 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokalio mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański
96/2011 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty pod garażami
97/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
98/2011 sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
99/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
100/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
101/2011 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego w ramach selekcyjnego i pielegnacyjnego usuwania drzew roznących na nieruchomościach należących do Gminy Bytom Odrzański
102/2011 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej
103/2011 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze
104/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
105/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
106/2011 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
107/2011 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
108/2011 zmian Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości