Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2007 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2007 r.

Email Drukuj PDF

 

Numer W sprawie:
Zarządzenie nr 90/07 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w mieście i gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 89/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 88/07 wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
Zarządzenie nr 87/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 86/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 85/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Zarządzenie nr 84/07 przyjęcia w drodze darowizny drogi na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 83/07 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 82/07 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze.
Zarządzenie nr 81/07 żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego.
Zarządzenie nr 80/07 żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego.
Zarządzenie nr 79/07 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr 78/07 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 77/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 76/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Zarządzenie nr 75/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 74/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 73/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 72/07 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 71/07 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 70/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 69/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Zarządzenie nr 68/07 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 67/07 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 66/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 65/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 64/07 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 63/07 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 62/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 61/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 60/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Zarządzenie nr 59/07 sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 58/07 sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 57/07 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 56/07 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 55/07 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 54/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 53/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok
Zarządzenie nr 52/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 51/07 powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i do Senatu RP
Zarządzenie nr 50/07 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 49/07 opracowania materiałów planistycznych na rok 2008.
Zarządzenie nr 48/07
Zarządzenie nr 47/07 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 46/07 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 45/07 przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 44/07 wprowadzenia zmian w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 43/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.
Zarządzenie nr 42/07 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 41/07 przyjęcia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 40/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 39/07 ustalenia zasad sprzedaży drewna opałowego w ramach selekcyjnego i pielęgnacyjnego usuwania drzew rosnących na nieruchomościach należących do Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 38/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Zarządzenie nr 37/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 36/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 35/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 34/07 wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości
Zarządzenie nr 33/07 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim
Zarządzenie nr 32/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 31/07 rozwiązania przez strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste położonego na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Osiedle Piastowskie.
Zarządzenie nr 30/07 przejecia nieruchomości o Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 29/07 umożenia zadłużenia z tyt. opłaty rocznej wieczystego użytkowania za 2007 r.
Zarządzenie nr 28/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 27/07 sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 26/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 25/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 24/07 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 23/07 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
Zarządzenie nr 22/07 oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 21/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 20/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Zarządzenie nr 19/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 18/07 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie nr 17/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 16/07 przejęcia w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 15/07 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie VIII Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych oraz IX Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych.
Zarządzenie nr 14/07 przejęcia nieruchomości lokalowej od Skarbu Państwa na mienie komunalne Gminy Bytom Odrzański.
Zarządzenie nr 13/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 12/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 11/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 10/07 nabycia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Bytom Odrzański przeznaczonej pod budowę cmentarza komunalnego.
Zarządzenie nr 09/07 rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
Zarządzenie nr 08/07 powołania Rady Fundacji Moje Miasto.
Zarządzenie nr 07/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Zarządzenie nr 06/07 wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 r.
Zarządzenie nr 05/07 nabycia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Bytom Odrzański przeznaczonej pod budowę cmentarza komunalnego.
Zarządzenie nr 04/07 zamiany nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 03/07 wprowadzenia zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zarządzenie nr 02/07 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim.
Zarządzenie nr 01/07 układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r. oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości