Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2010 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2010 r.

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
2/2010 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
3/2010 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański
4/2010 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunty pod istniejącymi garażami samochodowymi.
5/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
6/2010 oddania w najem pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim
7/2010 przedłużenia najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim.
8/2010 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunty pod istniejącymi garażami samochodowymi.
9/2010 oddania w najem pomieszczeń w budynku administracyjno - produkcyjnym przy ul. Nowe Miasto 41 w Bytomiu Odrzańskim
10/2010 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunty pod istniejącymi garażami samochodowymi
11/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
12/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
13/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
14/2010 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów na cele rolne stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom
15/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane rolniczo i na ogródki przydomowe.
16/2010 oddania w najem pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
17/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
18/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane jako ogródki przydomowe.
19/2010 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunt pod istniejącym garażem samochodowym.
20/2010 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele ogrodnicze stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
21/2010 nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będącej w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
22/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
23/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
24/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
25/2010 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu na cele rekreacyjne stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
26/2010 bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na grunt pod istniejącym garażem samochodowym.
27/2010 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany jako ogródek przydomowy.
28/2010 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie XI Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych.
29/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
30/2010 oddania w najem pomieszczeń w budynku administracyjno - produkcyjnym przy ul. Nowe Miasto 41 w Bytomiu Odrzańskim
31/2010 wydzierżawienia cele ogrodnicze Bytom Odrzański w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu na stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy
32/2010 oddania w najem lokalu w budynku administracyjno - produkcyjnym przy ul. Nowe Miasto 41 w Bytomiu Odrzańskim
33/2010 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 rok.
34/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
35/2010 przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Bytom Odrzański będących w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
36/2010 wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
37/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
38/2010 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowania cele rolne.
39/2010 utworzenia Gminnego Biura Spisowego
40/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
41/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
42/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
43/2010 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.
44/2010 powołania Komisji do Szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej oraz Komisji do szacowania szkód w budynkach i lokalach mieszkalnych, powstałych wskutek powodzi w maju 2010 r. w Gminie Bytom Odrzański.
45/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
46/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
476/2010 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunty użytkowane jako ogródki przydomowe
48/2010 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim.
49/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
50/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
51/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
52/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
53/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
54/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
55/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
56/2010 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2011 roku.
57/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
58/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
59/2010 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
60/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
61/2010 ustalenia wyższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
62/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane rolniczo, jako ogródki przydomowe oraz pomieszczenia gospodarczego
64/2010 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim.
65/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
66/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
67/2010 wydzierżawienia gruntu we wsi Bodzów stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
68/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty pod istniejącymi garażami samochodowymi
69/2010 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Pewny brzeg" - integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami gminy Bytom Odrzański w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
70/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
71/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
72/2010 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim
73/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane rolniczo, jako ogródki przydomowe oraz pomieszczenia gospodarczego
74/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane jako ogródki przydomowe
75/2010 ustalenia wyższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodzie przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
76/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
77/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
78/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
79/2010 określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do budżetu na rok 2011
80/2010 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2011 r.
81/2010 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
82/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane jako ogródki przydomowe
83/2010 wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
84/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
85/2010 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawy na grunty użytkowane jako ogródki przydomowe
86/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
87/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
88/2010 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomosci Gminy Bytom Odrzański
89/2010 aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
90/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
91/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
92/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
93/2010 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany jako ogrodek przydomowy
94/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
95/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
96/2010 sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
97/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
98/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
99/2010 ustalenia stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych w miescie i gminie Bytom Odrzański
100/2010 ustalenia cen za usługi cmentarne, wywóz nieczystości płynnych, oczyszczanie scieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim
101/2010 ustalenia wyższej ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
102/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
103/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
104/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
105/2010 sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami stanowiacego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
106/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
107/2010 wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów na cele rolne stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
108/2010 powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont obiektów komulanej infrastruktury technicznej w Gminie Bytom Odrzański, zniszczonych w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010 r. - remont drogi gminnej nr 100206F - ul. Mała oraz drogi gminnej nr 100212F - ul. Sportowa"
109/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
110/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
111/2010 powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 000911F - na odcinku Drogomil-Bodzów"
112/2010 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości u Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
113/2010 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże i na cele rolno-ogrodnicze
114/2010 bezprzetargoewgo przedłużenia umowy dzierżawy na grunt użytkowany pod kioskiem Ruchu
115/2010 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod prowadzenia działalności handlowo-usługowej
116/2010 powołania Rady Fundacji "Moje Miasto"
117/2010 określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzedzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Bytom Odrzański oraz zasad jej koordynacji
118/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
119/2010 powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 100211F - ul. Spacerowa w Bytomiu Odrzańskim"
120/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
121/2010 przedłużenia najmu lokali użytkowych położonych w budynkach szkolnych przy ul. Kożuchowskiej 15 i Kościelnej 9 w Bytomiu Odrzańskim
122/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości