Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2019 r.

Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2019 r.

Email Drukuj PDF

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.
2/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
3/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5/2019 zwołania zebrań wiejskich dla wyboru rad sołeckich i sołtysów.
6/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
7/2019 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim oraz ustalenia regulaminu pracy.
8/2019 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prwadzącym.
9/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
10/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
11/2019 bezprzetargowego wynajęcia lukalu użytkowego stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
12/2019 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie opkeślenia zasad (polityki) rachunkowości u Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
13/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
14/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
15/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
16/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
17/2019 zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim oraz ustalenia regulaminu pracy.
18/2019 ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bytom Odrzański.
19/2019 ustalenia opłat i kaucji za wynajem świetlic wiejskich Gminy Bytom Odrzański.
20/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych i najmu na grunty i lokale użytkowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
21/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
22/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
23/2019 powołania Rady Fundacji "Moje Miasto".
24/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych i najmu na grunty i lokale użytkowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
25/2019 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
26/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
27/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych i użyczenia na grunty i lokal użytkowy wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
28/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
29/2019 ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Bonowa w zakresie projektu statutu sołectwa.
30/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
31/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
32/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
33/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
34/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
35/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
36/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
37/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
38/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
39/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
40/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
41/2019 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
42/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
43/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
44/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
45/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
46/2019 wydzierżawienia gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
47/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
48/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
49/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
50/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
51/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029
52/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
53/2019 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
54/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
55/2019 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pt.: "Aktywne włączenie drogą do sukcesu - kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iława, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzeński, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
56/2019 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
57/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
58/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
59/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
60/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
61/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
62/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
63/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
64/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029
65/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
66/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
67/2019 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokale użytkowe wraz z przynależnościami, stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
68/2019 opracowania materiałów planistycznych niezbednych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
69/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
70/2019 wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości
71/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
72/2019 użyczenia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
73/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
74/2019 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
75/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
76/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
77/2019 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
78/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
79/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
80/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
81/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
82/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
83/2019 wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotowkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
84/2019 wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.
85/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
86/2019 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
87/2019 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
88/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
89/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
90/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
91/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
92/2019 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
93/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
94/2019 wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
95/2019 zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
96/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
97/2019 udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowo w zakresie czynności zwykłego zarządu.
98/2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy.
99/2019 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim pełnomocnictwa do wystepowania do biur informacji gospodarczej o nadania loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego.
100/2019 upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
101/2019 upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
102/2019 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
103/2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
104/2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do przekazywania informacji do biur informacji gospodarczej.
105/2019 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim upoważenienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
106/2019 upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
107/2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, ooraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
108/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
109/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
110/2019 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garaże, na cele rolno-ogrodnicze, pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej, pod zbiorniki wodne, pod budownictwo mieszkaniowe, na poprawienie zarunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i pod tymczasowe zajęcie.
111/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
112/2019 monitoringu wizyjnego Gminy Bytom Odrzański.
113/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
114/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.
115/2019 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości