Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 tys. euro Zapytanie cenowe: Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r.

Zapytanie cenowe: Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r.

Email Drukuj PDF
 1. 1.Zapraszam do złożenia oferty na: „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r.”
 2. 2.Przedmiot zamówienia: usunięcie około 230 m² płyt azbestowo-cementowych, w tym: płyty zgromadzone na działkach gruntowych planowane do unieszkodliwienia bez demontażu około 230 m².
 3. 3.Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.
 4. 4.Okres gwarancji: 12 miesięcy.
 5. 5.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, pokój nr 6 (sekretariat); do 12.07.2019 r. 9.30.
 6. 6.Termin otwarcia ofert: 12.07.2019 r. godz. 10.00.
 7. 7.Warunki płatności: faktura końcowa po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, płatna
  w terminie do 30 dni.
 8. 8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Siekierkowski – inspektor, tel. 68 3884022 wew. 38.
 9. 9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 10. 10.Dokumenty dotyczące realizacji zadania, wymagane od wykonawcy:

10.1.   Uprawnienia (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649) na wykonywanie prac na danym terenie
i na transport odpadów niebezpiecznych. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (dołączone do oferty).

10.2.   Potwierdzenie zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do: nadzoru budowlanego, inspektora sanitarnego, okręgowego inspektora pracy (zgłoszenia na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac).

10.3.   Harmonogram prac wykonawcy.

10.4.   Protokoły odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości, wykonawcą i Gminą, zgodnie ze wzorem NFOŚiGW wskazanym w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW” oraz zawierające (wzór w załączeniu):

 1. 1)adres nieruchomości, z której usunięto azbest,
 2. 2)datę podpisania protokołu,
 3. 3)czytelne imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 4. 4)podpis właściciela nieruchomości (lub podpis osoby upoważnionej wraz z załączonym upoważnieniem),
 5. 5)pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba prawna lub wspólnota mieszkaniowa,
 6. 6)wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w m2 oraz Mg,
 7. 7)wskazanie, czy unieszkodliwienie azbestu zostało przeprowadzone z jego demontażem czy bez demontażu,
 8. 8)podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
 9. 9)pieczęć firmową wykonawcy,
 10. 10)oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenupyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649.

 

10.5.   Protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Gminą i wykonawcą, zawierający:

 1. 1)czytelne imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego do odbioru prac przedstawiciela Gminy ze wskazaniem pełnionej funkcji,
 2. 2)pieczęć Gminy,
 3. 3)czytelne imię i nazwisko oraz podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcęwskazaniem pełnionej funkcji,
 4. 4)pieczęć firmową wykonawcy,
 5. 5)ilość usuniętego azbestu (Mg/m²),
 6. 6)datę podpisania protokołu (data podpisania protokołu nie jest tożsama z datą sporządzenia protokołu).

 

10.6.   Karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

 

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zapytanie cen.doc)Zapytanie cen.doc 47 Kb
Download this file (protokół1.doc)protokół1.doc 25 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości