Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych)

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych)

Email Drukuj PDF

Polska-Bytom Odrzański: Usługi udzielania kredytu

2018/S 122-278094

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Bytom Odrzański
9251958691
ul. Rynek 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański
Osoba do kontaktów: Monika Pelc - Inspektor ds. zamówień publicznych
67-115 Bytom Odrzański
Polska
Tel.: +48 683884022
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 683884026

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bytomodrzanski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL432

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przeznaczenie kredytu długoterminowego: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
4.4. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2029 r.
4.5. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 31.12.2019 r.
4.6. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 10 000 000 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
4.7. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4.8. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 120 ratach, na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca, poczynając od 31.1.2020 r. Przy czym roczna spłata kredytu wynosi: 1 000 000 PLN (w tym: 11 rat po 83 333 PLN, 1 rata: 83 337 PLN).
4.9. Odsetki od kredytu naliczane są w miesięcznych okresach obrachunkowych i płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca poczynając od momentu uruchomienia transzy.
4.10. Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2018 roku do kwoty 5 100 000 PLN; do 31.12.2019 roku do kwoty 4 900 000 PLN roku („na żądania”), tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rachunek gminy.
4.11. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu.
4.12. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień: 25.6.2018 r. na potrzeby badania ofert.
4.13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
4.14. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
4.15. Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
4.16. Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
4.17. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
4.18. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.
4.19. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
4.20. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
4.21. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
4.22. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych
4.23. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
4.24. Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
4.25. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
4.26. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
4.27. Podmioty powiązane kapitałowo z Gminą:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15,
b) Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim,
c) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim, al. Złotej Jesieni 1,
d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1.
e) Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim,
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przeznaczenie kredytu długoterminowego: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
4.4. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2029 r.
4.5. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 31.12.2019 r.
4.6. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 10 000 000 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów(opłat, prowizji itp.).
4.7. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4.8. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 120 ratach, na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca, poczynając od 31.1.2020 r. Przy czym roczna spłata kredytu wynosi: 1 000 000 PLN (w tym: 11 rat po 83 333 PLN, 1 rata: 83 337 PLN).
4.9. Odsetki od kredytu naliczane są w miesięcznych okresach obrachunkowych i płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca poczynając od momentu uruchomienia transzy.
4.10. Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2018 roku do kwoty 5 100 000 PLN; do 31.12.2019 roku do kwoty 4 900 000 PLN roku („na żądania”).tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rachunek gminy.
4.11. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu.
4.12. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień: 25.6.2018 r. na potrzeby badania ofert.
4.13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
4.14. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
4.15. Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
4.16. Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
4.17. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
4.18. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 k.p.c.
4.19. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
4.20. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
4.21. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
4.22. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych
4.23. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
4.24. Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
4.25. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
4.26. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
4.27. Podmioty powiązane kapitałowo z Gminą:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15,
b) Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim,
c) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim, al. Złotej Jesieni 1,
d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1.
e) Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim,
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.9.2018. Zakończenie 31.12.2029

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (j.t.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 8.3.1 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
— zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ),
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ:
1) lit.a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
2) lit. b – d. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10.2. SIWZ stosuje się.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 8.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określającymi, czy te usługi zostały wykonane (są wykonywane) należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.13.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.8.2018 - 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Inny: Język polski
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.8.2018 - 12:00

Miejscowość:

Urząd Miejski, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1 (sala konferencyjna)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie:
a) zmiany harmonogramu spłat kredytu,
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zawartość oferty:
— formularz oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:
a) braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
b) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) – oświadczenie to winno zostać złożone w postaci elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy, oraz winno zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ (instrukcją przekazania JEDZ) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Instrukcja złożenia JEDZ zawarta jest w pkt. 11 SIWZ.
— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do zawarcia umowy albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
— dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,
— oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
— zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tzw. procedura odwrócona. Wskazany w sekcji II.3 termin rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. 3.9.2018 r. jest terminem orientacyjnym i nie jest wiążącym dla Wykonawcy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ, dostępnej pod adresem www.bip.bytomodrzanski.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 29 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:25.6.2018

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości