Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół

Email Drukuj PDF
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 76856-2017 z dnia 28-04-2017 - Bytom Odrzański
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół szkoły przy ul. Kościelnej w Bytomiu ...
Termin składania ofert/wniosków: 18-05-2017

Ogłoszenie nr 81459 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 76856
Data: 28/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52872900000, ul. Rynek  1, 67115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 884 022, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Punkt: III.1.3) Zdolność technicza
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek z spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,w sposób należyty co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kotki betonowej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, jedną robotę budowlaną, która polegała na urządzeniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha wraz z elementami małej architektury. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek z spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,w sposób należyty co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kotki betonowej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, jedną robotę budowlaną, która polegała na urządzeniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,30 ha wraz z elementami małej architektury. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 18/05/2017, godzina:09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 25/05/2017, godzina:09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2.docx 94 Kb
Download this file (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4.docx 92 Kb
Download this file (doc02861820170511092718.pdf)doc02861820170511092718.pdf 232 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości