Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł

Email Drukuj PDF

Link do BZP: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=175768&rok=2015-07-14

 

Bytom Odrzański: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł
Numer ogłoszenia: 175768 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. z przeznaczeniem na - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański w wysokości: 251.650 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bytom Odrzański w wysokości 1.248.350 zł. 2. Wysokość udzielonego kredytu - 1.500.000 zł. 3. Kredyt udzielony w złotych polskich. 4. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania umowy. 5. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, których wysokość i terminy określi Zamawiający. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w pełnej wysokości tj. 1.500.000 zł., w terminie do 31 grudnia 2015 r. Bank przekaże środki bezpośrednio do dyspozycji i na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowa Sól o/Bytom Odrzański Nr 46967400060010002307390001. 7.Początek naliczenia odsetek - po uruchomieniu kredytu. 8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 10. Okres spłaty kredytu 01-01-2016 r. do 31-12-2025r. według harmonogramu 11.Spłata pierwszych odsetek nastąpi do dnia 31.12.2015 r. 12. Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 16. Oprocentowanie kredytu- zmienne oparte na stawce WIBOR 3M, liczone jako średnia z ostatniego kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni. 17. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 18. Spłata rat i odsetek następować będzie w okresach kwartalnych - w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału. 19. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 20. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu. 22. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zmawiającego. 23. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 24.Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach 25.W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 26.W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec jst za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 27.W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 28.W ostatnich dwóch latach Gmina nie zwracała środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o przyznanie dofinansowania..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wyliczenie kosztów spłaty kredytu - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5.Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał, zawierającego informacje dotyczące: - rodzaju zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, - okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji, - formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo), doradztwo) - w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oddanych mu do dyspozycji. W przypadku nie wskazania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, załączone do oferty ww. załącznika nie jest wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany sytuacji płatniczej zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie dotyczącym: - zmiany harmonogramu spłaty kredytu (bez wydłużania terminu spłaty kredytu), - wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY ZAWIERAJACE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ROK 2013

1. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2013 załącznik nr 7.

2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2013 - załącznik nr 8.

3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za rok 2013 załącznik nr 9.

4. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2013 załącznik nr 10.

5. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2013 załącznik nr 11.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za rok 2013 – plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

7. Uchwała Nr 183/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 01.04.2014 roku w sprawie wydania opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bytom Odrzański na dzień 31 grudnia 2013 roku plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

 

ROK 2014

1. Uchwała Nr XXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12.12.2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 14.

2. Uchwała Nr XXV/244/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31.01.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 15.

3. Uchwała Nr XXVI/259/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21.03.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 16.

4. Uchwała Nr XXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.06.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 17.

5. Uchwała Nr XXVIII/282/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25.09.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 18.

6. Uchwała Nr XXIX/297/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 07.11.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 19.

7. Uchwała Nr II/6//2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok załącznik nr 20.

8. Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 21. + zał.

5. Uchwała Nr XXV/245/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31.03.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 22.

9. Uchwała Nr XXVI/260/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21.03.2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 23.

10. Uchwała Nr XXVII/271/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.06.2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 24.

11. Uchwała Nr XXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25.09.2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 25.

12. Uchwała Nr XXIX/296/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 07.11.2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2022 załącznik nr 26.

13. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2014 załącznik nr 27.

14. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2014 - załącznik nr 28.

15. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za rok 2014 załącznik nr 29.

16. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2014 załącznik nr 30.

17. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2014załącznik nr 31.

18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za rok 2014 plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

19. Uchwała Nr 187/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20.04.2015 roku w sprawie wydania opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bytom Odrzański na dzień 31 grudnia 2014 roku plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

ROK 2015

1. Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19-12-2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok załącznik nr 34.

2. Uchwała Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.02.2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok załącznik nr 35.

3. Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22.05.2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok załącznik nr 36.

4. Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 załącznik nr 37.

5. Uchwała Nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.02.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 załącznik nr 38.

6. Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22.05.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 załącznik nr 39.

7. Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22.05.2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego załącznik nr 40.

8. Uchwała Nr 384/2015 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bytom Odrzański kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000zł

9. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za pierwszy kwartał 2015 roku załącznik nr 41.

10. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za pierwszy kwartał 2015 roku załącznik nr 42.

11 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za pierwszy kwartał 2015 roku – załącznik nr 43.

12. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za pierwszy kwartał 2015 roku załącznik nr 44.

13. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2015 roku załącznik nr 45.

14. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 roku o wyborze Burmistrza plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

15. Uchwała Nr XXIV/191/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy załącznik nr 47.

16. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej załącznik nr 48.

17. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Nowej Soli plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

18. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Urzędu Skarbowego w Nowej Soli plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

19. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

20. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług US oraz podatku akcyzowego plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

21. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z zamawiającym plik 20150714Kredyt1500000.zip poniżej.

22. Opinia RIO ws. projektu budżetu na rok 2015 – załącznik nr 54

23. Opinia RIO ws. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (ostatnio wydana) – załącznik nr 55.

24.Opinia RIO ws. prawidłowości prognozy łącznej długu (ostatnio wydana) – załącznik nr 56.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20150714Kredyt1500000.zip)20150714Kredyt1500000.zip 9393 Kb
Download this file (SIWZ KREDYT.doc)SIWZ 349 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości