Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zmiana ogłoszenia: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej

Zmiana ogłoszenia: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58172 - 2015 data 17.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.4..
  • W ogłoszeniu jest: W ramach unowocześnienia systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej, należy wykonać m.in.: a)etap: branża drogowa -ulica Botaniczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm o Rm 2,5 MPa wykonanej w mieszankach stacjonarnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0(31,5 - warstwa grub. 25 po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, -ulica Fabryczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębok. średnio 70 cm, pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0(63 - warstwa o grub. 25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm na płask wraz z wykonaniem ław bet., -ulica Kolejowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV na głębok. średnio 30 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika, oczyszczenie warstw bitum., skropienie warstw bitum. emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm, wystającego na ławie z betonu z oporem, -ulica Liliowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat. IV na głębok. średnio 60 cm pod warstwy konstrukcyjne ulicy, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0(31,5 - warstwa o grub. 25 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, wykonanie przepustu z rur bet. o średnicy 60 cm pod zjazdami, wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi, ułożenie liniowego progu zwalniającego o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km(h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym, -ulica Młyńska: zdjęcie warstwy humusu grub. średnio 20 cm z pobocza, skarp oraz dna rowu wraz z załadunkiem, rozebranie krawężników bet. 15x30x100 z ławą betonową, mechaniczne wykonanie koryta na głębokość średnio 35 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem, mech. wykonanie koryta na głębokość średnio 20 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik i zjazdy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głębokość 5 cm, mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, -ulica Polna (odcinek nr 1 oraz nr 2): mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 25 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 wystającego na ławie z betonu, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, -ulica Sienkiewicza - wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm 2,5 MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 warstwa o gr.25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm, -ulica Szeroka - rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 z ławą betonową, rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm, regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych z wymianą pokryw, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie naw. jezdni i zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100, wystającego na ławie z oporem z betonu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x22x100 najazdowego na ławie z oporem, -ulica Sucharskiego - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie na głębokość średnio 110 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 na płask, b)etap: branża sanitarna: -budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z następujących ulic: Szeroka, Polna, Kolejowa, Botaniczna, Kręta i Cicha do komory poprzez którą odprowadzane będą ścieki deszczowe do kanału ø 1000 i 1.200 mm, -montaż separatora wyposażonego w osadnik, przelew burzowy by-pass, filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie, -przełożenie odcinka sieci wodociągowej o średnicy ø 110 ze względu na kolizję z projektowanym wpustem ulicznym WP4A i WP21, -wymiana sieci wodociągowej o średnicy ø 110 i 90 mm z rur PVC. c)etap: branża elektryczna: -budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm2, -wymiana szafki oświetleniowej, -przebudowa linii napowietrznej nn. 0,4 kV - usunięcie kolizji w ul. Młyńskiej, d)etap: branża zieleń: -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Amonagawa, -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Kanzan, liliak pospolity Krasavitsa Moskwy, -sadzenie krzewów liściastych - hortensja bukietowa Pink Diamond, tawuła japońska Anthony Waterer, irga pozioma Coral Beauty, -sadzenie krzewów iglastych - jałowiec płożący Tamariscifolia, -montaż obsadzonych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który musi uwzględniać etapowe wykonanie robót budowlanych. W związku z realizowaniem przez ENEA Operator robót związanych z kablowaniem niskiego napięcia, prace przy ulicy Szerokiej należy uwzględnić w harmonogramie jako ostatni etap robót (w załączeniu mapa obrazująca zakres prac należący do ENEA). Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ (dokumentacja techniczna)..
  • W ogłoszeniu powinno być: W ramach unowocześnienia systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej, należy wykonać m.in.: a)etap: branża drogowa -ulica Botaniczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm o Rm 2,5 MPa wykonanej w mieszankach stacjonarnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa grub. 25 po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, -ulica Fabryczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębok. średnio 70 cm, pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0)63-warstwa o grub. 25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm na płask wraz z wykonaniem ław bet., -ulica Kolejowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV na głębok. średnio 30 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika, oczyszczenie warstw bitum., skropienie warstw bitum. emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm, wystającego na ławie z betonu z oporem, -ulica Liliowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat. IV na głębok. średnio 60 cm pod warstwy konstrukcyjne ulicy, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub. 25 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, wykonanie przepustu z rur bet. o średnicy 60 cm pod zjazdami, wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi, ułożenie liniowego progu zwalniającego o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km)h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym, -ulica Młyńska: zdjęcie warstwy humusu grub. średnio 20 cm z pobocza, skarp oraz dna rowu wraz z załadunkiem, rozebranie krawężników bet. 15x30x100 z ławą betonową, mechaniczne wykonanie koryta na głębokość średnio 35 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem, mech. wykonanie koryta na głębokość średnio 20 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik i zjazdy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głębokość 5 cm, mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, -ulica Polna (odcinek nr 1 oraz nr 2): mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 25 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 wystającego na ławie z betonu, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, -ulica Sienkiewicza-wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm 2,5 MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0)31,5 warstwa o gr.25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm, -ulica Szeroka-rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 z ławą betonową, rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm, regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych z wymianą pokryw, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie naw. jezdni i zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100, wystającego na ławie z oporem z betonu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x22x100 najazdowego na ławie z oporem, -ulica Sucharskiego-mechaniczne wykonanie koryta w gruncie na głębokość średnio 110 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 na płask, b)etap: branża sanitarna: -budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z następujących ulic: Szeroka, Polna, Kolejowa, Botaniczna, Kręta i Cicha do komory poprzez którą odprowadzane będą ścieki deszczowe do kanału ø 1000 i 1.200 mm, -montaż separatora wyposażonego w osadnik, przelew burzowy by-pass, filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie, -przełożenie odcinka sieci wodociągowej o średnicy ø 110 ze względu na kolizję z projektowanym wpustem ulicznym WP4A i WP21, -wymiana sieci wodociągowej o średnicy ø 110 i 90 mm z rur PVC. c)etap: branża elektryczna: -budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm2, -wymiana szafki oświetleniowej, -przebudowa linii napowietrznej nn. 0,4 kV - usunięcie kolizji w ul. Młyńskiej, d)etap: branża zieleń: -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Amonagawa, -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Kanzan, liliak pospolity Krasavitsa Moskwy, -sadzenie krzewów liściastych - hortensja bukietowa Pink Diamond, tawuła japońska Anthony Waterer, irga pozioma Coral Beauty, -sadzenie krzewów iglastych - jałowiec płożący Tamariscifolia, -montaż obsadzonych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który musi uwzględniać etapowe wykonanie robót budowlanych. W związku z realizowaniem przez ENEA Operator robót związanych z kablowaniem niskiego napięcia, prace przy ulicy Szerokiej należy uwzględnić w harmonogramie jako ostatni etap robót (w załączeniu mapa obrazująca zakres prac należący do ENEA). Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ (dokumentacja techniczna)..
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości