Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Email Drukuj PDF

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych:   http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232972&rok=2014-07-11

Bytom Odrzański: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ.
Numer ogłoszenia: 232972 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. z przeznaczeniem na - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański w wysokości: 1.020.000 zł. oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 480.000 zł. 2. Wysokość udzielonego kredytu - 1.500.000 zł. 3. Kredyt udzielony w złotych polskich. 4. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 5. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, których wysokość i terminy określi Zamawiający. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w pełnej wysokości tj. 1.500.000 zł., w terminie do 31 grudnia 2014 r. Bank przekaże środki bezpośrednio do dyspozycji i na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowa Sól o/Bytom Odrzański Nr 46967400060010002307390001. 7.Początek naliczenia odsetek - po uruchomieniu kredytu. 8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 10. Okres spłaty kredytu 01-01-2015 r. do 31-12-2022r. 11.Spłata pierwszych odsetek nastąpi do dnia 31.12.2014 r. 12. Kredytobiorca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 16. Oprocentowanie kredytu- zmienne oparte na stawce WIBOR 3M, liczone jako średnia z ostatniego kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni. 17. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 18. Spłata rat i odsetek następować będzie w okresach kwartalnych - na koniec każdego kwartału 19. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 20. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu. 22. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zmawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania takiego zezwolenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wyliczenie kosztów spłaty kredytu - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany sytuacji płatniczej zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie dotyczącym: - zmiany harmonogramu spłaty kredytu (bez wydłużania terminu spłaty kredytu), - wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul.Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości