Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Email Drukuj PDF

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=474244&rok=2013-11-20

Bytom Odrzański: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł.
Numer ogłoszenia: 474244 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański. 2. Wysokość udzielonego kredytu - 1.000.000,00 zł. 3. Kredyt udzielony w złotych polskich. 4. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 5. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, których wysokość i terminy określi Zamawiający. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w pełnej wysokości tj. 1.000.000,00 zł., w terminie do 31 grudnia 2013r. Bank przekaże środki bezpośrednio do dyspozycji i na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowa Sól o/Bytom Odrzański Nr 46967400060010002307390001. 7.Początek naliczenia odsetek - po uruchomieniu kredytu. 8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 10. Okres spłaty kredytu 01-01-2014r. do 31-12-2020r. 11.Spłata pierwszych odsetek nastąpi do dnia 31.12.2013r. 12. Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 16. Oprocentowanie kredytu- zmienne oparte na stawce WIBOR 3M, liczone jako średnia z ostatniego kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni. 17. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 18. Spłata rat i odsetek następować będzie w okresach kwartalnych - na koniec każdego kwartału 19. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 20. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu. 22. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zmawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 ze zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wyliczenie kosztów spłaty kredytu - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany sytuacji płatniczej zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie dotyczącym: - zmiany harmonogramu spłaty kredytu (bez wydłużania terminu spłaty kredytu), - wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, - zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY ZAWIERAJACE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

 

ROK 2011

1. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2011-załącznik nr 6

2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2011-załącznik nr 7

3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za rok 2011 – załącznik nr 8

4. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2011 – załącznik nr 9.

5. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2011 – załącznik nr 10.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za rok 2011 - załącznik nr 11.

7.Uchwała Nr 232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16.04.2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Bytom Odrzański sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Bytom Odrzański na dzień 31.12.2011r. - załącznik nr 12.

ROK 2012

1. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2012 – załącznik nr 13.

2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2012 - załącznik nr 14.

3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za rok 2012 – załącznik nr 15.

4. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2012 – załącznik nr 16.

5. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2011 – załącznik nr 17.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za rok 2012 – załącznik nr 18.

7. Uchwała Nr 108/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze z dnia 08.04.2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Bytom Odrzański na dzień 31 grudnia 2012 roku – załącznik nr 19.

ROK 2013

1. Uchwała Nr XVIII/169/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14.12.2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok – załącznik nr 20.

2. Uchwała Nr XIX/170/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22.02.2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok – załącznik nr 21.

3. Uchwała Nr XX/192/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 10.05.2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok – załącznik nr 22.

4. Uchwała Nr XXI/198/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21.06.2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok - załącznik 23.

5. Uchwała Nr XXII/207/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.09.2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok - załącznik 24.

6. Uchwała Nr XXIII/216/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25.10.2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok - załącznik 25.

7. Uchwała Nr XVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 26.

8. Uchwała Nr XIX/171/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22.02.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 27.

9. Uchwała Nr XX/193/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 10.05.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 28.

10. Uchwała Nr XXI/199/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21.06.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 29.

11. Uchwała Nr XXII/208/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13.09.2013r. roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 30.

12. Uchwała Nr XXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25.10.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2022 – załącznik nr 31.

13. Uchwała Nr XXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25.10.2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – załącznik 32.

14. Uchwała Nr 551/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 08.11.2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000zł przez Gminę Bytom Odrzański – załącznik nr 33.

15. Rb –NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za trzeci kwartał 2013 roku – załącznik nr 34.

16. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za trzeci kwartał 2013 roku – załącznik nr 35.

17. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za trzeci kwartał 2013 roku – załącznik nr 36.

18. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za trzeci kwartał 2013 roku – załącznik nr 37.

19 Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za trzeci kwartał 2013 roku – załącznik nr 38.

20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 39.

21. Uchwała Nr 465/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze z dnia 11.09.2013 roku w sprawie wydania opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 40.

22.Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 roku o wyborze Burmistrza – załącznik nr 41.

21.Uchwała Nr XXIV/191/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy – załącznik nr 42.

23 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 02 grudnia 2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej – załącznik nr 43.

24. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Nowej Soli – Załącznik nr 44.

25. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Urzędu Skarbowego w Nowej Soli – Załącznik nr 45.

26. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – Załącznik nr 46.

27. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług US oraz podatku akcyzowego – Załącznik nr 47.

28. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z zamawiającym – załącznik nr 48.

29.Opinia RIO ws. projektu budżetu na rok 2013 – załącznik nr 49

30.Opinia RIO ws. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (ostatnio wydana) – załącznik nr 50.

31.Opinia RIO ws. prawidłowości prognozy łącznej długu (ostatnio wydana) – załącznik nr 51.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości