Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF
Bytom Odrzański: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim

Numer ogłoszenia: 12814 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 0-68 3884057, faks 0-68 3884057.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Wymiana sieci wodociągowej usytuowanej w istniejących ulicach i chodnikach ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej, sieć wodociągowa zaprojektowana została jako pierścieniowo-rozgałęźna. Sieć wodociągowa składa się z przewodu głównego (na niej zlokalizowane są hydranty przeciw pożarowe) oraz przyłączy do budynków. Sieć w ulicach zaprojektowano po istniejącej trasie sieci wod. : - roboty demontażowe sieci wodociągowej, wykonanie wykopów na trasie dotychczasowego wodociągu, demontaż starych żeliwnych rur wraz z przyłączami do budynków, - sieci wodociągowe - roboty ziemne i montażowe, ułożenie nowych rur PCV o średnicy 110/4,2mm, montaż nowych nawiertek, - przyłącza wodociągowe - roboty ziemne, wykonanie wykopów do budynków mieszkalnych, ułożenie rur PE do budynków, - przyłącza wodociągowe - roboty montażowe, podłączenie przyłączy wodociągowych materiałem PE80, 32/2,3mm od nawiertki do wodomierza w budynku, zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 1.2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, która składa się z: a)przewodów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U typu ciężkiego S o średnicy 200/5,9mm, sieci i przyłączy z każdej posesji, o średnicy 160/4,7mm - rury PVC-U SDR 34. b)strefowej przepompowni ścieków PS1. Zbiornikowa przepompownia ścieków PS-IC 2 WS 03A.215.65/65 PB.Z.120, zbiornik polimerobetonowy o śr. 1200mm, pompa zatapialna typu WS 03A.215 stanowi kompletny, zamknięty obiekt, składający się ze zbiornika, układu hydraulicznego i układu sterowniczo-alarmowego. Przepompownię zaprojektowano w wersji dwu pompowej ( w tym pompa awaryjna) z rozdrabniaczami na maksymalny napływ ścieków wynoszący 2,44m3 /h (0,68 l/s). c)przewodu kanalizacji tłocznej - od przepompowni P1 do wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD typ SDR 17 z materiału PE. 1.3.Budowa sieci kanalizacyjnej wód deszczowych z przykanalikami. Sieć kanalizacyjna składa się z : a) przewodów kanalizacji grawitacyjnej - sieci i przyłączy z wpustów ulicznych, z materiału PVC-U typu ciężkiego S Ř250/7,3mm, Ř315/9,2mm, Ř200/5,9mm. b) strefowej przepompowni ścieków PD1, zbiornik polimerobetonowy o 2000 o głębokości 3,45m wyposażony w stopę przeciwwyporową. Zbiornik przepompowni stanowi jednocześnie komorę retencyjna oraz jej zabudowę. Głównym elementem układu są dwie pompy z rozdrabniaczami typu BK.235J.648.150Ex, parametry techniczne pompy : Q=48,72m3/h, wysokość podnoszenia 3,88m, moc silnika 4,8kW, obroty silnika 2900/min. c) urządzeń podczyszczających- separator z osadnikiem, Superator 2000 typ SEP 40-1-4,5 o parametrach : max. obciąż. -40l/s, pojemność osadnika 4500 l, średnica zewnętrzna - 2800mm, wysokość całkowita - 3500mm. Wymagane podczyszczanie - 100mg/dm3, zawartość zawiesiny ogólnej w wodach dopływających 250mg/dm3 d) przewodu kanalizacji tłocznej - od przepompowni PD1 do wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 1.4.Roboty budowlane związane z budową przyłącza energetycznego: - przyłącze energetyczne - roboty ziemne, wykonanie kablowej linii energetycznej n/n, YAKY 4x35mm2, YAKY 4x120mm2, linia napowietrzna AL. 4x50mm2. - przyłącze energetyczne roboty montażowe, wykonanie wolnostojącego złącza kablowego licznikowego ZK-1/1P zlokalizowanego na granicy działki nr 709/3. Należy zastosować ochronę od porażeń i ochronę przepięciowo odgromową. - odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce, 1.5 roboty drogowe , obejmujące wykonanie: - rozbiórkę elementów zagospodarowania pasa drogowego tj. nawierzchni jezdni i chodników, krawężniki, obrzeża, wpusty uliczne itp. - podbudowy w drodze wojewódzkiej nr 326, 1) warstwa ścieralna - 5 cm - AC 11S, 2) warstwa wiążąca 8cm - AC 22W, 3) podbudowa zasadnicza - 10cm - AC 22P 4) podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 5) warstwa technologiczna - 10cm, - nawierzchnia wlotów dróg gminnych /pasa postojowego/, 1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm, koloru grafitowego/szarego, 2) podsypka cementowo-piaskowa, 3) podbudowa zasadnicza, - nawierzchnia zjazdów gospodarczych /powierzchni utwardzonych : 1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm, 2) podsypka cementowa piaskowa, 3) podbudowa zasadnicza, 4) warstwa technologiczna, - nawierzchnia chodników : 1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm, 2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm., - elementy ulic, 1) krawężniki betonowe 30 x 15, 2) obrzeża betonowe 30 x 8, - inne roboty drogowe.

1.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem następujących uzupełnień: - wykonawca zobowiązany jest sfrezować nawierzchnię bitumiczną o pow. 2.012,80 m2 i gr. 5 cm i złożyć frezowinę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwa zadania, z których każde będzie polegało na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz budową przepompowni ścieków o długości 800,00 mb., - dwa zadania, z których każde będzie polegało na ułożeniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków o długości 800 mb, - dwa zadania, z których każde będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1300m2 . - dwa zadania z których każde będzie polegało na wykonaniu podbudowy wraz z ułożeniem nawierzchni z masy asfaltowej o pow. 1400m2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 5.Kosztorys ofertowy. 6.Harmonogram rzeczowy prac.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, - zlecenia wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy, Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności wstrzymania robót ze względu na konieczność usunięcia wad w dokumentacji projektowej lub aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, - w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez zamawiającego) - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać- przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, - konieczności wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, - będącym następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - będącym następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienia się na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskanie lepszej jakości robót lub poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie, - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa d) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku : - wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, - konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - opóźnień, zapewni terminową realizację przedmiotu umowy. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15 w Bytomiu Odrzańskim.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Access this URL (/files/przetargi/20130109KanalizaNoweMiasto/20130109KanalizaNoweMiasto.zip)20130109KanalizaNoweMiasto.zip 32336 Kb
Access this URL (/files/przetargi/20130109KanalizaNoweMiasto/PrzylaczeElektryczneDoPrzepmpowni.zip)PrzylaczeElektryczneDoPrzepmpowni.zip 279 Kb
Access this URL (/files/przetargi/20130109KanalizaNoweMiasto/SieciWodKan.zip)SieciWodKan.zip 8901 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości