Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim
Numer ogłoszenia: 511852 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne , ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 0-68 3884045, faks 0-68 3884045.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim z podziałem na części tj.:część nr 3 - dostawa warzyw i owoców,część nr 5 - dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich,część nr 6 - dostawa nabiału. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 3 części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.3,3.5,3.6 do SIWZ. Informacje ogólne dla części 3,5,6. Dostarczany towar winien być świeży, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.1 SIWZ. Podane w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmian asortymentowych w obrębie części lub pomiędzy częściami w ramach limitu finansowego. Ceny zawarte w ofercie, tj. w formularzach cenowych (załącznik nr 4.3,4.5,4.6 winny być stałe, mogą ulec zmianie jedynie w wymienionych poniżej przypadkach o wielkość wskaźnika: - stawki podatku VAT, - kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 5%, podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu, na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np.: rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Wykonawcy dostarczą towar do stołówki Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim, na ul. Dworcową 19. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie przy ul. Dworcowej19.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.11.00.00-5, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany jest dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt. 3.1.1 i 3.2 SIWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. .Dokumenty o których mowa w pkt 3.1.3 lit. a, b SIWZ wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.1.1 SIWZ, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia - załączniki od nr 3.3, i/lub 3.5, i/lub 3.6 do SIWZ. Formularze cenowe- załączniki od nr 4.3, 4.5, i/lub 4.6 do SIWZ. Zaakceptowany formularz umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający. Formularz oferty oraz załączniki Nr 2-4, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Formularz umowy - załącznik Nr 5 - powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: 1) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zdarzeń losowych, zmiany przepisów; 2) w stosunku do osób: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 3) inne: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany umowy. b) w przypadku zmiany powyżej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim - o wielkość tegoż wskaźnika, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. W przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy. W przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty lub skróci termin realizacji zadania). Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański - biuro intendenta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa warzyw i owoców ( rośliny uprawne,produkty warzywnictwa i ogrodnictwa).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres rzeczowy dostawy warzyw i owoców jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3.3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.11.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich(produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres rzeczowy dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3.5 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa nabiału ( produkty mleczne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres rzeczowy dostawy nabiału jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3.6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20121214.zip)Dokumentacja przetargowa 105 Kb
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości