Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II

Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański: Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II
Numer ogłoszenia: 470982 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, należy wykonać: - wymianę osprzętu elektrycznego na elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe w istniejących oprawach oświetleniowych, zainstalowanych na wysięgnikach /454 elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe/, - wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych, - sfinansowanie całego zadania, obejmującego kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy z własnych środków, - spłacenie całego zadania z uzyskanych oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia. Celem realizacji kompleksowego remontu będzie obniżenie energochłonności istniejącego oświetlenia, redukcja mocy zainstalowanej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Realizacja obniżająca energochłonność zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i zmniejszająca zużycie energii elektrycznej, finansowana będzie z uzyskanych oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia, po zrealizowaniu całości prac remontowych oświetlenia, bez udziału środków finansowych oraz zaciągania i poręczania kredytu przez Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona również unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm./. Celem przeprowadzenia kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy będzie: - unowocześnienie oświetlenia, poprawa jego jakości i standardu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi, - obniżenie energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów konserwacji oświetlenia, - wdrożenie energooszczędnego, trwałego i niezawodnego o najwyższych i ściśle określonych parametrach technicznych i użytkowych sprzętu oświetleniowego gwarantującego obniżenie mocy zainstalowanej oraz odpowiednio wysoki standard oświetlenia. Zastosowane do realizacji kompleksowego remontu systemu świetlenia ulicznego miasta i gminy elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe i wysokoprężne lampy sodowe muszą spełniać zgodnie z opracowaną dokumentacją następujące szczegółowe wymagania w zakresie parametrów technicznych i użytkowych. Szczegółowe wymagania dotyczące elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych: - jednoelementowe elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe do lamp sodowych wysokoprężnych: z mikroprocesorowym kontrolerem, z regulacją mocy świecenia źródeł światła, z autonomicznym zegarem astronomicznym, oraz złączem, które pozwala na tworzenie inteligentnych systemów sterowania instalacjami oświetlenia z dwukierunkową komunikacją.

Paramerty techniczne elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych: - zintegorwany sterowany procesorowo układ zapłonowy, stabilizujący paramerty źródła światła, - wysokoczęstotliwościowa praca dla maksymalnej efektywności, - stabilny układ zapłonowy do 5 kV pozwalający na zapłon rozgrzanych źródeł światła, - pełna kontrola łuku wyładowczego pozwalająca na zwiększenie jasności świecenia i wydłużenie czasu pracy źródła światła, - brak efektu stroboskopowego, - /miękki start/ oraz stabilna praca z eliminacją rezonansów akustycznych źródła światła, brak efektu migotania, - zużycie energii do 50 % mniejsze w stosunku do tradycyjnych stateczników elektromagnetycznych, znacznie wydłuży czas pracy źródeł światła dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu łukiem wyładowczym, praca z wyeksploatowanymi źródłami światła, które w tradycyjnych układach już mrugają lub nie zapalają się wcale, - limitacja mocy uszkodzonego źródła światła, w celu utrzymania jego ciągłej pracy, współczynnik kompensacji mocy biernej cos fi >0,95 /0,98/, ograniczenie strat biernej niemal do zera, /w ofercie należny przedstawić dokument potwierdzający wyniki pomiarów współczynnika mocy na poziomie cos fi = 0,98/, - szeroki zakres napięć zasilających od 190 V - 270 V, stabilna praca w każdych warunkach zasilania, wydłużenie czasu życia źródła światła, - autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą źródła światła /ściemnianie o określonej porze wieczorowo-nocnej/, - możliwość zdalnej kontroli zarówno czasem jak i jasnością świecenia źródeł światła, współpraca z czujnikami oświetlenia, - otwarte złącze sterujące. Szczegółowe wymagania dot. źródeł światła sodowych: Do wymiany źróeł światła w istniejących oprawach zastosować wysokoprężne lampy sodowe SON-T PIA Plus 70W, 100W i 150W lub zamienne o podwyższonym strumieniu świetlnym z ceramicznym jarznikiem z zinterowaną anteną zapłonową gwrantującą dłuższą żywotność lamp, redukcję czasu ponownego zapłonu do niecałych 30 s, utrzymującą strumień świetlny na poziomie do 90% strumienia znamionowego przy 16.000 godzin użytkowania oraz znacznie redukującą koszty utrzymania oświetlenia. Wysoka skuteczność świetlna dla lamp sodowych 70W--6.600lm, 100W-10.700 lm, 150W-17.500lm. Należy zastosować lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyższej troski o środowisko naturalne, w których wyeliminowano zawartość ołowiu. Elektroniczne układy zapłonowe oraz wysokoprężne lampy sodowe muszą być cechowane znakiem CE uprawniającym do sprzedaży ba terenie Unii Europejskiej lub RP..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000 złotych /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień, z których każde będzie polegało na budowie, przebudowie lub remoncie sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000 zł. brutto każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Kosztorys ofertowy. 6.Harmonogram spłat kosztów zadania. 7.Analiza kosztów techniczno-ekonomicznych kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego miasta i gminy - etap II.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, - zlecenia wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy, Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty. b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności wstrzymania robót ze względu na konieczność usunięcia wad w dokumentacji projektowej lub aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, - w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez zamawiającego) - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, - konieczności wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, - będącym następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - będącym następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienia się na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskanie lepszej jakości robót lub poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie, - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku : - wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, - konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20121126 OswUliczne.zip)Dokumentacja przetargowa 485 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości