Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1

Email Drukuj PDF


WYJAŚNIENIA  ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1

DOTYCZY: przetargu   nieograniczonego   na   budowę  centrum sportowo - rekreacyjnego w m. Bodzów gmina Bytom Odrzański – etap I.


Bytom Odrzański, dnia 24lutego 2012r.   Nasz znak: ZP.271.1.2012     WYJAŚNIENIA  ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1       DOTYCZY: przetargu   nieograniczonego   na   budowę  centrum                      sportowo - rekreacyjnego w m. Bodzów gmina Bytom                        Odrzański – etap I.     Na podstawie art. 38 ust.2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     Pytanie nr 1 Czy boisko wielofunkcyjne posiada powierzchnię 769,017m2 wg. projektu zagospodarowania terenu, czy też 755,20 wg. danych zawartych w SIWZ   Odpowiedź nr 1 Wg projektu zagospodarowania terenu, opisu technicznego oraz SIWZ powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wynosi 755,20 m2.   Pytanie nr 2 W opisie do projektu zagospodarowania terenu projektant bardzo oględnie określa czynności przy robotach ziemnych aczkolwiek nadmienia, że dla przedmiotowej inwestycji opracowany został operat geologiczny, do którego niestety wglądu nie mamy. Biorąc pod uwagę opis terenu stanu istniejącego(teren zalega; gruz, stare fundamenty) można odnieść wrażenie, że jest to teren nasypowy, nienośny, gdzie być może wymagał będzie wymiany gruntu. Należy sądzić, iż w przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych w poziomie posadowienia boiska i innych budowli, wykonawca dokona koniecznej wymiany gruntu w ramach robót dodatkowych(uzupełniających) za odrębną zapłatą poza zakresem podstawowym.       Odpowiedź nr 2 Budowę geologiczną podłoża rozpoznano do głębokości 3,0 m p.p.t. Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych: holoceńskich i plejstoceńskich (facji wodnolodowcowej) oraz trzeciorzędowych. Od powierzchni terenu stwierdzono liczne nasypy (gruzy, szlaka z gruntami rodzimymi), które pokazano także na mapie dokumentacyjnej. Jest to związane z istniejącą wcześniej zabudową. Miąższość nasypów w wykonywanych punktach sondowania wynosiła ok. 1,5 m, ale wykonano je poza gruzowiskami. Należy spodziewać się w innych punktach większej miąższości nasypów i gruzu. Pod nasypami stwierdzono cienką (30-40) warstwę plejstoceńskich osadów deluwialnych (spływowych, fgQp) wykształconych jako piaski gliniaste, rzadziej glina piaszczysta. Osady te znajdowały się w stanie miękkoplastycznym. Poniżej glin spływowych występowała równie cienka warstwa piasków wodnolodowcowych (fgQp), o miąższości 20-50 cm. Lokalnie piasków nie stwierdzono-punkt 2 sodowania. piaski te charakteryzowały się stanem średnio zagęszczonym i były częściowo nawodnione. Pod warstwą piasków występują osady (iły) trzeciorzędowe (Trz). Płytkie występowanie tych osadów jest charakterystyczne dla Wzgórz Dalkowskich. Są to typowe szare i zielone iły serii poznańskiej, w stanie plastycznym. Wraz z głębokością plastyczność iłów powinna maleć. Miąższowość iłów nie została rozpoznana. Budowę geologiczną pokazano graficznie na przekrojach geotechnicznych (zał.4) oraz kartach sondowań (zał.3).   Opis warunków hydrogeologicznych   Na badanym terenie występuje płytko położona warstwa wodonośna o niewielkiej miąższości. Swobodne zwierciadło wody podziemnej stwierdzono na głębokości 1,3-1,7 m p.p.t. Lokalnie zwierciadło jest lekko napięte (punkt 1). Tak płytkie występowanie wody podziemnej jest związane z płytko występującymi osadami nieprzepuszczalnymi (iły). warstwa wodonośna jest zbudowana z piasków średnich, a więc charakteryzuje się dobrym współczynnikiem filtracji (przepuszczalność). Badania wykonano w okresie średnim pod względem opadów (przed roztopami) i uzyskane wyniki należy uznać za stany średnie. W okresach mokrych (długotrwałe opady, wiosenne roztopy) zwierciadło wody może występować na głębokości ok. 1,0-0,7 m p.p.t. Natomiast w okresach bardzo suchych warstwa wodonośna może kompletnie zanikać.   Charakterystyka warunków geotechnicznych   Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów, a także wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalają na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw geotechnicznych: - WARSTWA I - nasypy - warstwa nienośna do usunięcia - WARSTWA II - plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ok. Id=0,5; - WARSTWA III - plejstoceńskie osady deluwialne (spływowe), reprezentowane przez piaski gliniaste, rzadziej gliny piaszczyste, w stanie miękkoplastycznym, o stopniu plastyczności (wg badań makroskopowych) ok. Il = 0,7 symbol dla gruntów spoistych: C(grunty spoiste niemorenowe nieskonsolidowane); - WARSTWA IV-iły trzeciorzędowe, reprezentowane przez ił, w stanie plastycznym, o stopniu plastyczności (wg badań makroskopowych) ok. Il=0,45, symbol dla gruntów spoistych: D (iły bez względu na genezę).   Pytanie nr 3 W opisie do projektu zagospodarowania terenu projektant wskazuje na występowanie rosnących drzew(topole), natomiast nie ma żadnej informacji na temat istnienia decyzji administracyjnej dotyczącej wycinki tych drzew i kto miałby tę wycinkę przeprowadzić. Przedmiar również nie zawiera wycinki jakichkolwiek drzew, być może wycinkę tę Inwestor zabezpiecza we własnym zakresie.   Odpowiedź nr 3 Po stronie inwestora leży obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej wycinki drzew, a następnie zabezpieczenie wycinki we własnym zakresie.   Pytanie nr 4 Prosimy o podanie jednoznacznej technologii wykonania konstrukcji podbudowy i nawierzchni wykonania placów zabaw. W opisie technicznym projektu „PLAC ZABAW DLA DZIECI ORAZ ELEMENTY MAŁEJ ARCHTTEKTURY - BODZÓW" zastosowano nawierzchnie placów zabaw z piasku płukanego z zastrzeżeniem grubości 30 cm + 20cm dla kruszyw sypkich ze względu na bezpieczeństwo. Projekt techniczny „BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM. PLAC ZABAW DLA DZIECI I WIATA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - BODZÓW" zakłada rozwiązanie jak wyżej oraz w punkcie 9.8 nawierzchnię jako elastyczne nawierzchnie wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu typu FLEXI-STEP. Proponuje się zastosowanie nawierzchni z elastycznych puzzli 400x400x45mm lub bezpiecznej płytki 500x500x100 mm w różnych kolorach. Jednocześnie dla tego typu rozwiązań Specyfikacja Techniczna- Nawierzchnie Elastyczne przewiduje wykonanie dwóch wariantów konstrukcji, jako beton lub kruszywo łamane w odpowiednich grubościach. Przewidziano również dla tego typu nawierzchni obramowanie obrzeżem elastycznym. Przedmiar natomiast przewiduje na placu zabaw następującą konstrukcje i nawierzchnię wykonania; - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie gr. 3 cm - warstwa odsączająca gr. 10 cm Przedmiar robót, jest sprzeczny z wymogami bezpieczeństwa założonymi w opisie technicznym dla nawierzchni z materiałów sypkich. Rozbieżności pomiędzy specyfikacją, poszczególnymi opisami technicznymi oraz przedmiarem nie pozwalają na wyliczenie zakresu robót dla tego elementu ze względu na różne technologie wykonania. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac i dokładne wyszczególnienie warstw konstrukcyjnych podbudowy jak i rodzaju przewidzianej nawierzchni.   Odpowiedź nr 4 Nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5 m od urządzenia należy wykonać jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 – 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu – grubość 30 cm – zgodnie z opisem technicznym. Na pozostałej powierzchni terenu należy posiać trawę.   Podbudowa placu zabaw: 20 cm żwir – frakcja 5-15 mm – gr. 20 cm – zgodnie z opisem technicznym.   Pytanie nr 5 Prosimy o podanie jednoznacznej technologii wykonania konstrukcji podbudów i nawierzchni wykonania boiska wielofunkcyjnego. Przedmiar wykonania robót zakłada: - warstwa odsączająca gr. 15cm - warstwa wzmacniająca z geowłókniny - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, - warstwa odcinająca gr. 5 cm - podkład mineralno-syntetyczny o gr. 30 mm - nawierzchnia Poliuretanowa gr. 13 mm na podkładzie mineralno syntetycznym STWiOR „Boisko wielofunkcyjne 30x50 z polem do gry do piłki ręcznej i tenisa" pkt. 2.1. zakłada wykonanie opcjonalnie technologii w dwóch wariantach: Wariant 1: Technologia typu EPDM i wariant 2 Technologia typu natrysk. Odpowiednio dla każdej technologii zastosowano odpowiednie podkłady. Natomiast punkt 2.3.1. podbudowa dynamiczna przewiduje następującą konstrukcję podbudowy: - warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał grubości 3cm - warstwa nośna - kliniec lub kruszywo łamane grubości 15 cm - geowłóknina drenarsko-separująca -drenaż w obsypce z kruszyw płukanych -piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo o grubości 20cm - piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo grubości 20 - 43cm Natomiast STWiOR (Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnie Elastyczne -Nawierzchnia elastyczna boiska wielofunkcyjnego" przewiduje dwa warianty nawierzchni o zupełnie innej konstrukcji elastycznej niż zakładana w opisach technicznych, przedmiarze robót i wcześniej wskazanej STWiOR. Specyfikacja ta przewiduje wykonanie nawierzchni FLEX1-STEP gr. 4cm, ale innym podłożu i konstrukcji podbudowy. Proszę o weryfikację i narzucenie technologii wykonania wszystkich warstw podbudowy jak i nawierzchni elastycznej wraz z podaniem dokładnych grubości warstw. Wiadomości te są niezbędne do dokonania wyceny.    Odpowiedź nr 5 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię poliuretanowo-gumową o grubości ok. 13 mm, która jest przepuszczalna dla wody i składa się z dwóch warstw:   Warstwa dolna o grubości ok. 10 mm Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. układarki; Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.   Warstwa górna o grubości: ok. 3 mm Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo (natryski) za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem; Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm.   Podbudowa boiska wielofunkcyjnego: - grys kamienny łamany (kliniec) o uziarnieniu 0-5 mm gr. 5 cm. Zagęszczenie - moduł EII>100MPa i k<2,5, - tłuczeń kamienny o uziarnieniu 5-35 mm, gr. 10 cm. Zagęszczenie moduł EII>100MPa i k<2,5, - geowłóknina wzmocniona włóknem polistyrenowym o wysokiej wodo przepuszczalności i gramaturze 160g/m2 ułożona na podsypce piaskowej jak niżej, - podsypka piaskowa gruboziarnista zagęszczona do ID = 0,6; IS>0,96, grubość 15 cm grunt rodzimy, - obramowanie płyt boisk i chodników obrzeżem betonowym 8x30 cm (bez zaokrągleń) na ławie betonowej z betonu B-15.     Pytanie nr 6 Czy zastosowane rury drenarskie mają być w otulinie z włókna syntetycznego?   Odpowiedź 6 Do drenażu boisk należy zastosować rury drenarskie w otulinie z włókna syntetycznego.   Pytanie nr 7 Jaki rodzaj kostki betonowej, kolorystykę i grubości należy zastosować na poszczególnych elementach robót? Projekt przewiduje zastosowanie na ciągach pieszych kostki brukowej HOLLAND 20x10x6cm. Proszę o dokładne sprecyzowanie.   Odpowiedź 7 Dla nawierzchni ciągów pieszych należy zastosować kostkę betonową 20x10x6 o gr. 6 cm w kolorze szarym. Dla nawierzchni dróg należy zastosować kostkę o gr. 8 cm w kolorze grafitowym.   Pytanie nr 8 Ogrodzenie poz. 49 kosztorysu . Ponieważ kosztorys, opis techniczny oraz specyfikacja 4/ZT.02 nie są spójne co do zastosowanych materiałów i wysokości ogrodzenia - proszę o jednoznaczne określenie następujących zagadnień: - w specyfikacji piłkochwyt określony jest na 6 m wysokości - w przedmiarze element ten nie występuje i przyjęto jedną wysokość 4m . W projekcie rys 07, rys 08 przewidziano inny materiał, inne przekroje słupów oraz inne wysokości ogrodzenia / h = 3m i 4m / niż podano do wyceny w przedmiarze robot. Z uwagi na powyższe nieścisłości prosimy o jednoznaczne określenie: - konstrukcji łapaczy piłek: wysokość i długość ogrodzenia pełniącego funkcję łapacza piłek, przekroje słupków, rozstaw osiowy, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz grubość linki i wielkość oczek siatki PCV . - konstrukcji ogrodzenia: wysokość i długość ogrodzenia, przekroje słupów i zastrzałów, osiowy rozstaw słupków ogrodzenia oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaj siatki / grubość drutu i wielkość oczek / Czy konieczne jest zastosowanie rygli górnych - jeśli tak to ile metrów i z jakich elementów należy przyjąć je do wyceny. Na rzucie boiska wielofunkcyjnego występuje tylko jedna brama i furtka. W opisie technicznym przewidziano do wykonania trzy furtki i jedną bramę. Ile sztuk należy przyjąć do wyceny ?   Odpowiedź nr 8 Do wyceny należy przyjąć:   Ogrodzenia: - siatka ocynkowana 6x6 cm gr. 2,5 mm, - wysokość ogrodzenia - 400 cm, - rozstaw słupów - od 2,0 do 2,5 m, - słupy stalowe Ø 8 Siatki zabezpieczające (piłkochwyty): - siatka polipropylenowa 8x8 cm gr. 5 mm, - wysokość ogrodzenia (łapaczy) - 600 cm, - rozstaw słupów - od 2,o do 2,5 m, - stopy fundamentowe z betonu B-20 o wymiarach 0,30x0,30 0,85m, kotwiących słupy stalowe Ø 8 na głębokość 0,80 m, - słupki końcowe, narożne i co piąty usztywnione po przekątnej kształtownikami o przekroju jak słupy, - w dolnej części piłkochwytu umieszczona jest linka stalowa mocowana co 70 cm do podłoża za pomocą stalowych haków kotwiących.   Ilość bram i furtek należy przyjąć zgodnie z częścią rys. opracowania.   Pytanie nr 9 W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o wyjaśnienie, jaka ma być kolorystyka boiska - ceglasto-zielona zgodnie z STWI0R czy zielono-niebiesko-żółto-ceglasta zgodnie z rysunkiem kolorystyki? Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że wykonanie nawierzchni według rysunku kolorystyki znaczenie zwiększy jej koszt ze względu na wykorzystanie niestandardowych kolorów i drogich granulatów.   Odpowiedź nr 9 Kolorystykę boisk należy przyjąć zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Pytanie nr 10 Prosimy o podanie RAL dla kolorów na boisku.   Odpowiedź nr 10 Należy przyjąć następującą kolorystykę:   RAL 1018 RAL 1033 RAL 1020 RAL 5015   Pytanie nr 11 Prosimy również o sprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku. W opisie Technicznym jest to natrysk, w Specyfikacji technicznej -płytki Flexi-Step. Zwracamy jednocześnie uwagę, że płytek bezpiecznych raczej nie stosuje się na boiskach wielofunkcyjnych.   Odpowiedź nr 11 Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię poliuretanowo-gumową o grubości ok. 13 mm jest przepuszczalna dla wody i składa się z dwóch warstw:   Warstwa dolna o grubości ok. 10 mm Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. układarki: Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym,   Warstwa górna o grubości ok. 3 mm, Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo (natrysk) za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem;   Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5 mm.   Pytanie nr 12 Czy Zamawiający w kosztorysowym rozliczeniu powykonawczym uzna nawierzchnie z kostki betonowej w obrysie wiaty za uwzględnioną w cenie wiaty, czy należy te roboty rozliczyć w robotach drogowych?     Odpowiedź nr 12 Nawierzchnie ciągów pieszych należy zawrzeć w robotach drogowych.   Pytanie nr 13 Czy dostawa i montaż magazynku na sprzęt sportowy nie wchodzi w zakres oferty? Jeżeli należy go uwzględnić prosimy o jego wprowadzenie do przedmiaru i szczegółowy opis wymagań dotyczących magazynku.   Odpowiedź nr 13 Dostawa i montaż magazynku uwzględniona jest w przedmiarze w dziale Plac zabaw wraz z małą architekturą   Pytanie nr 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?   Odpowiedź nr 15 Zamawiający przewiduje rozliczenia tylko z jednym z konsorcjantów – liderem, wskazanym w pełnomocnictwie bądź umowie konsorcjum.   Pytanie nr 16 Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej.   Odpowiedź nr 16 Należy przyjąć następującą kolorystykę: RAL 1018 RAL 1033 RAL 1020 RAL 5015   Pytanie nr 17 W przedmiarze w poz. 58 jest zapis: wykonanie wiaty wolnostojącej zgodnie z projektem technicznym – kpl. 1, prosimy o wyjaśnienie – w rysunku wiaty jest dorysowany gril murowany, czy należy jego doliczyć, jeżeli tak to proszę o dokładniejszy opis, oraz wymiary.   Ponadto w opisie jest wykonanie tynku na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych czy te ściany mają być pomalowane – prosimy o podanie w jakim kolorze oraz wymiary ścian bocznych wiaty w celu dokładniejszego wyliczenia ilości muru – tynku. Proszę o podanie długości wbudowanych kleszczy KL1, KL2, w wiacie, wysokości spadu dachu, wysokości słupa SŁ3, szerokości pasów nadrynnowych, oraz obróbek ilości rur spustowych.   Proszę o podanie ilości do wbudowania stali, tarcicy.   W palnie sytuacyjnym jest wpisane w poz. e – urządzenie wspinaczkowe (1900 mmx1800x750mm), i- ławka (1800mmx500 mmx 500mm), j- kosz na śmieci (400mmx500x1500mm), czy te pozycje wyposażenia urządzeń doliczamy do pozycji kosztorysowej?   Odpowiedź nr 17 Do wyceny należy przyjąć gril murowany z cegły klinkierowej o wymiarach: - podstawa: 1,50x0,8x1,47 m (dxsxw), - zwężenie: wysokości 0,53 m, - trzon komina: 0,40x4x3,86 m (dxsxw)   Wiata: ściany wewnętrzne i zewnętrzne należy otynkować tynkiem barwionym w masie - kolor RAL 1019 - pow. ścian bocznych i tylnej - 111,91 m2   Wymiary poszczególnych elementów wiaty: - krokwie - K1 - 5,75 m, - Kleszcze - KL1 - 7,74 m, - Kleszcze - KL2 - 3,0 m, - Słup - SŁ1 - 3, 67 m, - Słup - SŁ2 - 1,09 m, - Słup - SŁ3 - 0,74 m, - Rury spustowe - 18 mb, - Rynny - 30 mb. Ilość tarcicy i stali należy obliczyć wg części rysunkowej projektu.   Urządzenia wspinaczkowe - zgodnie z zestawieniem urządzeń zabawowych.   Ławka do postawienia stalowa lub betonowa z drewnianym lub z tworzywa sztucznego listowaniem na siedzisku i oparciu, wandaloodporna – 12 szt., podpory ławek wykonane z betonu B30 , wibrowanego, siedzisko  z listew z tworzywa sztucznego. Kosze na śmieci – stalowe, dopuszcza się zastosowanie koszy z betonu płukanego, poj. 3,5 l – 5 szt.       Pytanie nr 18 W planie sytuacyjnym jest wpisane w poz. D—wiata z blachy stalowej na sprzęt sportowy – 12 m2, E—tymczasowe WC typ TOI TOI – 3,63 m, czy te pozycje wyposażenia urządzeń doliczamy do pozycji kosztorysowej – montaż urządzeń zabawowych. Ponadto prosimy podanie ilości nawierzchni m2 w placu zabaw w okolicach zabawowych nawierzchni – elastycznych puzli lub bezpiecznej płytki. Nawierzchnia kostki betonowej w pomieszczeniu wiaty wolnostojącej i wokoło wiaty jest doliczona i ujęta w nawierzchni w poz. 15 i poz. 23 czy należy doliczyć do poz. 58-wiata wolnostojąca, jeżeli tak to proszę o dokładne podanie ilości m2 położenia kostki betonowej.   Odpowiedź nr 18 Wiata z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej na sprzęt sportowy została uwzględniona w przedmiarze w dziale plac zabaw wraz z małą architekturą. Natomiast tymczasowe WC typu TOI TOI nie należy uwzględniać do wyceny. Do wyceny należy przyjąć infrastrukturę umożliwiającą funkcjonowanie WC – zgodnie z projektem branży sanitarnej. Nawierzchnia kostki betonowej w pomieszczeniu wiaty wolnostojącej i wokół wiaty jest ujęta w poz. 15 i poz. 23 przedmiaru.   Pytanie nr 19 Proszę o uściślenie czy na placu zabaw pod urządzenia zabawowe należy zastosować nawierzchnie elastyczne np. Flexi step wymienione w opisie technicznym, jeżeli tak to proszę o podanie ilości, koloru, wzoru oraz sposobu zabezpieczenia krawędzi tych nawierzchni.   Odpowiedź nr 19 Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię placu zabaw o pow. – 204,75 m2. Nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5 m od urządzenia, należy wykonać jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 – 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu – grubość 30 cm wraz z podbudową ze żwiru – frakcja 5-15 mm – gr. 20 cm – zgodnie z opisem technicznym. Całkowita nawierzchnia z kostki brukowej zawarta jest w poz. 15 i 23 przedmiaru i wynosi dla kostki gr. 8 cm – 1.321,4 m2, dla kostki gr. 6 cm – 362,74 m2.   Pytanie nr 20 W SIWZ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje f) wiatę wraz z infrastrukturą – 105,0 m2, proszę o bliższe informacje na temat zapisu „wraz z infrastrukturą”, czego dotyczy ten zapis. Proszę o uzupełnienie projektu o rysunki dotyczące widocznego na elewacji południowej „Pieca grila” prawdopodobnie z cegły – rysunki te są niezbędne do wykonania prawidłowej kalkulacji. Proszę również o informacje na temat pokazanych pasów na elewacji – czy to jest okładzina z płytek klinkierowych? A może tylko wymalowanie tynku cementowo-wapiennego?   Odpowiedź nr 20 Przez określenie „wiata wraz z infrastrukturą” należy rozumieć jako budynek wiaty wraz z instalacją oświetlenia oraz zasileniem budynku w wodę (złączka) – branża sanitarna i elektryczna. Pasy na elewacji budynku wiaty należy wykonać z płytek kamienia elewacyjnego – np. imitacja piaskowca gr. ok. 2-3 cm.   Pytanie nr 21 W palnie sytuacyjnym przed wiatą wolnostojącą są wrysowane 4 kpl. ławek ze stołami + kosze na śmieci, w placu zabaw ławki z koszami w ilości 4 szt., w ścieżce wkoło ronda również są 4 szt. ławki z koszami. Prosimy o wyjaśnienie, czy ławki, stoły, kosze z planu sytuacyjnego doliczamy do poz. kosztorysowych, oraz o podanie dokładny opis tych urządzeń. Również prosimy o dokładne podanie kolorystyki nawierzchni puzli placu zabaw, ponieważ jest to związane z ceną zakupu tej nawierzchni.   Odpowiedź nr 21 Do wyceny należy przyjąć: ławka do postawienia stalowa lub betonowa z drewnianym lub z tworzywa sztucznego listowaniem na siedzisku i oparciu, wandaloodporna – 12 szt., podpory ławek wykonane z betonu B30 , wibrowanego, siedzisko z listew z tworzywa sztucznego. Kosze na śmieci – stalowe, dopuszcza się zastosowanie koszy z betonu płukanego, poj. 3,5 l – 5 szt., uwzględnione w przedmiarze w dziale plac zabaw wraz z małą architekturą.   Pytanie nr 22 Proszę o informację jakiego zakresu dotyczy zapis g) odwodnienie.   Odpowiedź nr 22 Odwodnienie dotyczy placu przed wiatą – projekt branży sanitarnej.   Pytanie nr 23 Z uwagi na brak wskazania w propozycji umowy limitu kar umownych, wnosimy o uzupełnienie projektu o taki limit na poziomie 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Jednocześnie wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy również przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Składamy wniosek, o dodanie w umowie zapisu wnoszącego prawo do odstąpienia od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego w następujących przypadkach: Jeżeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji zadania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni, Zamawiający odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbiorów robót przedmiotu niniejszej umowy i/lub nie wykonuje innych obowiązków przewidzianych w umowie. „ Z uwagi na jednostronne zapisy w umowie obciążające karami umownymi wyłącznie Wykonawcę, wnosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego zapłaty kary umownej przez Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego ."   Odpowiedź nr 23 Zmienia się treść § 15 wzoru umowy, który po zmianach otrzymuje brzmienie:   „1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: a)     za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b)     za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, c)      za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, d)     za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, e)     gdy wykonawca nie realizuje obowiązków określonych w § 4 ust. 3 i w § 6 ust. 2 i 3 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2.Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z należności wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy poza terminy określone w § 5 ust. 1 lit. b – w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, b) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do czynności odbiorowych poza termin określony w § 9 ust. 6 – w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. 5.Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 6.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7.W przypadku, gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoduje utratę dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, zamiast kary umownej określonej w ust. 1 lit. a, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy.”    Ponadto wyjaśnia się, że do wyceny należy przyjąć: - latarnie o wysokości 4,5 m o mocy 70 W. - warstwy pod budowy pod drogę zgodnie z opisem technicznym: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, tłuczeń kamienny drobny, dobrze klinowany, stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm, tłuczeń kamienny drobny, dobrze klinowany, stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm, tłuczeń kamienny gruby, dobrze klinowany, stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm, warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm.     Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzanski.pl     Załączniki: - rysunek grila - rysunek szczegółowy magazynku.  

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wyjaśnienia nr 1.pdf)Wyjaśnienia nr 1.pdf 728 Kb
Download this file (Rysunke-Kominek-CCF20120223_00001.jpg)Załącznik nr 1 725 Kb
Download this file (Wiata-Bodzow_Wiata.pdf)Załącznik nr 2 69 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości