Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne

Email Drukuj PDF

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=407030&rok=2011-12-01

Bytom Odrzański: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej 19.
Numer ogłoszenia: 407030 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne , ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 0-68 3884045, faks 0-68 3884045.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej 19..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim z podziałem na części tj.: Część nr 1 - Dostawa pieczywa; Część nr 2 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych; Część nr 3- Dostawa warzyw i owoców; Część nr 4 - Dostawa ryb; Część nr 5 - Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich; Część nr 6 - Dostawa nabiału; Część nr 7 - Dostawa jaj. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 7 części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 3.1 - 3.7 do SIWZ. Informacje ogólne dla części 1-7: dostarczany towar winien być świeży, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy. Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę. W przypadku braku towaru o wymaganej przez zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.1. Podanie w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmian asortymentowych w obrębie części lub pomiędzy częściami w ramach limitu finansowego. Ceny zawarte w ofercie tj. w formularzach cenowych (załącznik nr 4.1-4.7) winny być stałe, mogą ulec zmianie jedynie w wymienionych poniżej przypadkach o wielkości wskaźnika: -stawki podatku VAT, -kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 5%, podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu, na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np.: rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. Termin wykonania zamówień: od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Wykonawcy dostarczą towar do stołówki Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim, na ul. Dworcową 19. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego. Koszty przewozu zapewni, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie przy ul. Dworcowej 19..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.80.00.00-6, 03.11.00.00-5, 15.20.00.00-0, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy-załącznik nr 2 do SWIZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego oświdczenia, według zasady: spełnia/niespełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2 do SWIZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego osiadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2 do SWIZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego osiadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2 do SWIZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego osiadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy -załącznik nr 2 do SWIZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego osiadczenia, według zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany jest dokument ustanawiający pełnomocnika, zgodnie z pkt 3.1.2 SWIZ, wypełniony formularz oferty w/g załącznika nr 1 do SWIZ, opis przedmiotu zamówienia- załączniki nr 3.1 -3.7 do SWIZ, wypełnione formularze cenowe- załączniki nr 4.1-4.7 do SWIZ, zaakceptowany formularz umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: b) zmiana następuje w obrębie części przemiotu zamówienia lub pomiędzy częściami: c) zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości umowy. 2) w stosunku do osób: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych. 3) Inne: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęscia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być nie wcześniej niż po dacie rozpoczęscia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może byc wprowadzona na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwiszczenia, ustawy lub innej postawy do zmiany cen- zmiany umowy b) w przypadku zmiany powyżej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, - o wielkość tegoż wskaźnika, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmieny cen - zmiany umowy. c) w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy. d) w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych. e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży koszty lub skróci termin realizacji zadania). 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. NIe stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. NIe stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych zawiązanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankwego, b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 15:00, miejsce: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański. Biuro intendenta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie-(dostawa pieczywa).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy pieczywa jest szczegółowo określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4. 1. do SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 1. do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Różne produkty spożywcze-(dostawa artykułów ogólnospożywczych).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy artykułów ogólnospożywczych jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 2. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 2. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa-(dostawa warzyw i owoców).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy warzyw i owoców jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 3. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 3. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.11.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowe-(dostawa ryb).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy ryb jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 4. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 4. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty zwierzęce mięso i jego prztwory, (dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy mięsa, wędlin jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 5. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 5. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie-(dostawa nabiału).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy nabiału jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 6. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 6. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: jaja-(dostawa jaj).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy dostawy jaj jest szczegółowo określony w formularzu cenowym załącznik nr 4. 7. do SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 7. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20111201.zip)Dokumentacja przetargowa 103 Kb
Download this file (Zapytanie1.doc)Wyjaśnienie do zapytania z dnia 05.12.2011 r. 10 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości