Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Przewóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim - ogłoszenie o zmianie eogłoszenia

Przewóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim - ogłoszenie o zmianie eogłoszenia

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie nr 540237383-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611970-N-2020
Data: 19/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 97077029600000, ul. Rynek  1, 67-115  Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.Warunki udziału w postępowaniu
Punkt: III.1.3)Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej następującym wyposażeniem - dysponuje przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób. Autobusy nie powinny być starsze niż 10 letnie, ze względu na posiadanie nowocześniejszych rozwiązań technicznych, sprawniejszych i wydajniejszych, ograniczających w większym stopniu emisję zanieczyszczeń do środowiska. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej następującym wyposażeniem - dysponuje przynajmniej 2 autobusami, z których każdy przystosowany jest do przewozu minimum 50 osób. Autobusy nie powinny być starsze niż 10 letnie, ze względu na posiadanie nowocześniejszych rozwiązań technicznych, sprawniejszych i wydajniejszych, ograniczających w większym stopniu emisję zanieczyszczeń do środowiska. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV. Procedura
Punkt: IV.5) Zmiany umowy
W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) ilości uczniów – w przypadku wzrostu lub spadku liczby uczniów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z faktyczną ilością zakupionych biletów miesięcznych, b) zmianą planów lekcji – w takim przypadku możliwa będzie zmiana harmonogramu dowozów dzieci z uwzględnieniem nowego planu lekcji, c) zmianą lokalizacji przystanków – w takim przypadku możliwa będzie zmiana harmonogramu dowozów uwzględniająca nowe przystanki, d)w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Zamawiajacy dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 4.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) ilości uczniów i ceny jednostkowej biletu miesięcznego, w przypadku gdy wielkość zamawianych biletów miesięcznych będzie mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do szacowanej wielkości zamówienia, b) zmianą planów lekcji – w takim przypadku możliwa będzie zmiana harmonogramu dowozów dzieci z uwzględnieniem nowego planu lekcji, c) zmianą lokalizacji przystanków – w takim przypadku możliwa będzie zmiana harmonogramu dowozów uwzględniająca nowe przystanki, d)w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Zamawiajacy dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 4.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Procedura
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-30, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-12-07, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (WyjSIWZ.pdf)WyjSIWZ.pdf 534 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości