Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Budowa wiat"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Budowa wiat"

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie nr 540202936-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592046-N-2020
Data: 02/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 97077029600000, ul. Rynek  1, 67-115  Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, fiansowym i technicznym
Punkt: III.1.3.Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu prac w zakresie budowy budynku lub wiaty o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 35 m2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu prac w zakresie budowy budynku lub wiaty o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 35 m2. Przez wiatę należy rozumieć budowlę posiadającą fundament, dach, oraz posadowienie budowli na słupach, natomiast przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony w przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV.Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-20, godzina: 10:30. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:- Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-23, godzina: 10:30. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:- Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20201016 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Wyjaśnienia zmiany treści SIWZ z 2020-10-16 249 Kb
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości