Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2018 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2018 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

NrW sprawie:Zał.:Głosowanie:Data publ.:
Protokół nr II/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
II/3/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Głosy
II/4/2018 uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głosy
II/5/2018 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Głosy
II/6/2018 podatku od środków transportowych. Głosy
II/7/2018 wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Głosy
II/8/2018 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gmina na rok 2019. Głosy
II/9/2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Głosy
II/10/2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rzadowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Głosy
II/11/2018 ustanowienia Programu Osłonowego "pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023". Głosy
II/12/2018 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. Głosy
II/13/2018 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. Głosy
II/14/2018 powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. Głosy
II/15/2018 powołania członków Komisji Rewizyjnej. Głosy
II/16/2018 powołania członków Komisji Społeczej. Głosy
II/17/2018 powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głosy
II/18/2018 nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański. Głosy
II/19/2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
II/20/2018 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
Protokół nr I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Głosy
I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Głosy

 Kadencja 2014-2018

NrW sprawie:Zał.:Data publ.:
Protokół nr XXVII/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
XXVII/254/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029.
XXVII/255/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok.
XXVII/256/2018 zmian uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
XXVII/257/2018 Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 19 grudnia 2018 r.
2018-11-27
XXVII/258/2018 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekjów na terenie Gminy Bytom Odrzański. 2018-11-27
Protokół nr XXVI/2018 z dnia 17 października 2018 r.
XXVI/244/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2029.
XXVI/245/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok.
XXVI/246/2018 zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 2018-10-27
XXVI/247/2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XXVI/248/2018 uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2025.
XXVI/249/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytom Odrzański. 2018-10-27
XXVI/250/2018 nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański. 2018-10-27
XXVI/251/2018 nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański. 2018-10-27
XXVI/252/2018 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
XXVI/253/2018 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Protokół nr XXV/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
XXV/241/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXV/242/2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2018-08-30
XXV/243/2018 zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-30
Protokół nr XXIV/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
XXIV/233/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXIV/234/2018 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
XXIV/235/2018 przyjęcia dotacji przez gminę Bytom Odrzański
XXIV/236/2018 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych ora ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-07-05
XXIV/237/2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański 2018-07-05
XXIV/238/2018 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Śądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
XXIV/239/2018 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2017 rok
XXIV/240/2018 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2017 rok
Protokół nr XXIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
XXIII/229/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030
XXIII/230/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXIII/231/2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2018-2019
XXIII/232/2018 udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Protokół nr XXII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
XXII/216/2018 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego"
XXII/217/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXII/218/2018 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
XXII/219/2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
XXII/220/2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
XXII/221/2018 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-05-07
XXII/222/2018 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2018-05-07
XXII/223/2018 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
XXII/224/2018 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański instrumentem płatniczym 2018-05-07
XXII/225/2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 2018-05-07
XXII/226/2018 zniesienia pomnika przyrody 2018-05-07
XXII/227/2018 zniesienia pomnika przyrody 2018-05-07
XXII/228/2018 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bytom Odrzański
Protokół nr XXI/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
XXI/201/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXI/202/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030
XXI/203/2018 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu-Urzedowi marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Dokumetacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański" wraz z nabyciem nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
XXI/204/2018 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/205/2018 wskazania wstepnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
XXI/206/2018 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych w Gminie Bytom Odrzański na lata 2018-2021
XXI/207/2018 projektu regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
XXI/208/2018 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/209/2018 określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolego w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/210/2018 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
XXI/211/2018 powierzenia uprawnień Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego
XXI/212/2018 regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/213/2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/214/2018 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-22
XXI/215/2018 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-22
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości