Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2017 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2017 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2014-2018

NrW sprawie:Zał.:Data publ.:
Protokół nr XX/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
XX/191/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XX/192/2017 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lukalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XX/193/2017 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lukalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XX/194/2017 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lukalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XX/195/2017 nadania nazw ulicom w miejscowości Wierzbnica Gmina Bytom Odrzański. 2017-12-21
XX/196/2017 usalenia szczegłowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych. 2017-12-20
XX/197/2017 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
XX/198/2017 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018. 2017-12-20
XX/199/2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030.
XX/200/2017 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok. 2017-12-20
Protokół nr XIX/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
XIX/185/2017 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
XIX/186/2017 podatku od środków transportowych.
XIX/187/2017 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
XIX/188/2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
XIX/189/2017 programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XIX/190/2017 rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
Protokół nr XVIII/2017 z dnia 5 października 2017 r.
XVIII/177/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XVIII/178/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XVIII/179/2017 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
XVIII/180/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 listopada 2017 r.
XVIII/181/2017 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodiowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez gminę Bytom Odrzański.
XVIII/182/2017 udzielenia odpowiedzi na skragę Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVIII/183/2017 udzielenia odpowiedzi na skragę Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVIII/184/2017 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Protokół nr XVII/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
XVII/166/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XVII/167/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XVII/168/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
XVII/169/2017 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895 do ok. km 18+460 oraz wykup gruntów pod inwestycję".
XVII/170/2017 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokutratora rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Adfministracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVII/171/2017 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokutratora rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Adfministracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVII/172/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej.
XVII/173/2017 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański. 2017-06-29
XVII/174/2017 zmiany nazwy ulicy XXV Lecia PRL. 2017-06-29
XVII/175/2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok.
XVII/176/2017 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2016 rok.
Protokół nr XVI/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
XVI/160/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XVI/161/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XVI/162/2017 cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego.
XVI/163/2017 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
XVI/164/2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  2017-03-20
XVI/165/2017 sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce.
Wskazanie z dnia 19.04.2017 r.
Protokół nr XV/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
XV/151/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XV/152/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
XV/153/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
XV/154/2017 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.
XV/155/2017 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzańśki od ok. km 17+895 do ok. km 15+460 oraz wykup gruntów pod inwestycję".
XV/156/2017 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kożuchów z przeznaczeniem na realizacjię zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".
XV/157/2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
XV/158/2017 kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria.  2017-02-22
XV/159/2017 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiqa bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdzający nieważność uchwały.
 2017-02-22
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości