Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2015 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2015 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2014-2018

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr VIII/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
VIII/80/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok
VIII/81/2015 przyjęcia Programu Rozwoju pod nazwą "Strategia Zrównowarzonego Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022" zał.
VIII/82/2015 zmian uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016 r.
 2015-12-17
VIII/83/2015 zmiany statutu gminy Bytom Odrzański  2016-01-04
VIII/84/2015 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2016
VIII/85/2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025
VIII/86/2015 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok
Protokół nr VII/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
VII/71/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok.
VII/72/2015 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  2015-11-23
VII/73/2015 podatku od środków transportowych.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 16 grudnia 2016 r.
 2015-11-23
VII/74/2015 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 16 grudnia 2016 r.
 2015-11-23
VII/75/2015 ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.  2015-11-26
VII/76/2015 wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.  2015-11-23
VII/77/2015 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.  2015-11-23
VII/78/2015 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice.  2015-11-10
VII/79/2015 przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  2015-11-23
Protokół nr VI/2015 z dnia 17 września 2015 r.
VI/56/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2025.
VI/57/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok.
VI/58/2015 uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochadzących z budżetu Unii Europejskiej.
VI/59/2015 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański z Gminą Nowa Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji szadania inwestycyjnego, polegającego na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Bytom Odrzański.
VI/60/2015 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wwspólnie z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Só, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto.
VI/61/2015 zawarcia przez Gminą Bytom Odrzański umowy o współpracy z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzańśki - przebudowa dróg powiatowych Nr 1032F i 1033F" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
VI/62/2015 powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym.
VI/63/2015 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia państwowego na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
VI/64/2015 podziału Sołectwa Bodzów. 2015-10-08
VI/65/2015 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
VI/66/2015 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
VI/67/2015 regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdzający nieważność uchwały.
2015-10-08
VI/68/2015 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
VI/69/2015 zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Bytom Odrzański oraz Gmin: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowwa Sól-Miasto, Otyń Kożuchów i Kolsko.
VI/70/2015 nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim. 2015-10-08
Protokół nr V/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
V/52/2015 przyjęcia Strategii Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
V/53/2015 uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
V/54/2015 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko porozumień w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego pn.: "Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym".
V/55/2015 określenia trybu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bodzów w przedmiocie podziału sołectwa  2015-07-23
Protokół nr IV/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
IV/34/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022.
IV/35/2015 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok.
IV/36/2015 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
IV/37/2015 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
IV/38/2015 przyjęcia dotacji przez gminę Bytom Odrzański.
IV/39/2015 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia podoru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.  2015-06-09
IV/40/2015 zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalnie wysokości wynagrodzenia za inkaso.  2015-06-09
IV/41/2015 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.  2015-06-09
IV/42/2015 zmiany uchwały w sprawie wysokości dziannych stawek opłaty targowej.  2015-06-09
IV/43/2015 wyrażenia opinii dotyczącej umożenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Bytom Odrzański z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym.
IV/44/2015 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na rzecz Skarbu Państwa.
IV/45/2015 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego.
IV/46/2015 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bytom Odrzański.  2015-06-09
IV/47/2015 zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom z gminy Bytom Odrzański w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto.
IV/48/2015 wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
IV/49/2015 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
IV/50/2015 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za rok 2014.
IV/51/2015 absolutorium dla Burmistrza Bytmia Odrzańskiegoza 2014 rok.
Protokół nr III/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.
III/13/2015 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
III/14/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022
III/15/2015 zaciągnięcia pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
III/16/2015 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
III/17/2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
III/18/2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
III/19/2015 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański oraz wykup gruntów pod inwestycję"
III/20/2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowadrogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól"
III/21/2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól"
III/22/2015 udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Sól-Miasto na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli"
III/23/2015 wyodrębnienia w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
III/24/2015 wstąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie - Lokalna Grupa Działania wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach osi LEADER
III/25/2015 wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Dalkowskie"
III/26/2015 wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" - LGR
III/27/2015 wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli
III/28/2015 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2015 r.
III/29/2015 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
III/30/2015 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2015-2022
III/31/2015 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  2015-02-20
III/32/2015 wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso  2015-02-20
III/33/2015 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów  2015-02-20
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości