Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2006 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2006 r.

Email Drukuj PDF

 

Protokół nr III/06 z dnia 15 grudnia 2006 r.
III/19/06 nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bytomiu Odrzańskim.
III/18/06 Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Poiytliu Publicznego na role 2007.
III/17/06 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
III/16/06 uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2007.
Załączniki: 3 4 5 67 8 9 10 11
III/15/06 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
III/14/06 ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.
III/13/06 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi.
III/12/06 ustalenia wydatków budżetowych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
III/11/06 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2007.
III/10/06 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
III/9/06 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów.
III/8/06 podatku od środków transportowych.
III/7/06 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/6/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r.
Załączniki: 2 3
Protokół nr II/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
II/5/06 powołania członków Komisji Rewizyjnej.
II/4/06 powołania członków Komisji Społecznej.
II/3/06 powołania członków Komisji Budżetu i Gospodarki.
Protokół nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 r.
I/2/06 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
I/1/06 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Kadencja 2002-2006

XXIV/195/06 zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XXIV/194/06 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich".
XXIV/193/06 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
XXIV/192/06 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
XXIV/191/06 powołania Skarbnika Gminy.
XXIV/190/06 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium.
XXIV/189/06 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXIV/188/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r.
XXIII/187/06 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
XXIII/186/06 rozpatrzenia skargi Pani M. P. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2006r.
XXIII/185/06 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2006r.
XXIII/184/06 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
XXIII/183/06 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański.
XXIII/182/06 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014.
XXIII/181/06 wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej obiektem wpisanym do rejestru zabytków, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański
XXIII/180/06 udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
XXIII/179/06 wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości