Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2008 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2008 r.

Email Drukuj PDF

 

NrW sprawie:Zał:Data publ.:
Protokół nr XX/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
XX/148/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
XX/149/08 ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
XX/150/08 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2009.
XX/151/08 uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009.  2009-06-23
XX/152/08 Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzacymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2009.
XX/153/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XX/154/08 uznania za pomnik przyrody debu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól.  2009-01-14
XX/155/08 ustalenia stawki najniższega zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim w I kategorii zaszeregowania.
XX/156/08 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XX/157/08 zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy zwiazane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytom Odrzański.  2009-01-14
XX/158/08 ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.  2009-01-14
Protokół nr XIX/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
XIX/140/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
XIX/141/08 określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy zwiazane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytom Odrzański.
XIX/142/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XIX/143/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XIX/144/08 ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.
XIX/145/08 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi.
XIX/146/08 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
XIX/147/08 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Protokół nr XVIII/08 z dnia 29 października 2008 r.
XVIII/129/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
XVIII/130/08 udzielenia pomocy Gminie Ujazd położonej w powiecie strzeleckim (woj. opolskie).
XVIII/131/08 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XVIII/132/08 podatku od środków transportowych.
XVIII/133/08 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
XVIII/134/08 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
XVIII/135/08 zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
XVIII/136/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XVIII/137/08 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bytom Odrzański.  2009-01-14
XVIII/138/08 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
XVIII/139/08 uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone miejsca pracy zwiazane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytom Odrzański.
Protokół nr XVII/08 z dnia 24 września 2008 r.
XVII/123/08 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2008.
XVII/124/08 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd położonej w powiecie strzeleckim(woj. opolskie).
XVII/125/08 określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytom Odrzański..
XVII/126/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XVII/127/08 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól.
XVII/128/08 zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
Protokół nr XVI/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
XV/120/08 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej.
XV/121/08 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim.
XV/122/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Protokół nr XV/08 z dnia 20 czerwca 2008 r.
XV/111/08 przyjęcia do realizacji przedsiewzięcia oraz upoważnienia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do podpisania i złożenia wniosku.
XV/112/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
XV/113/08 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wierzbnica Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014".
XV/114/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XV/115/08 zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
XV/116/08 przyznania tytułu "Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego".
XV/117/08 zawarcia umowy na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.
XV/118/08 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację - przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim.
XV/119/08 okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Protokół nr XIV/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
XIV/100/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
XIV/101/08 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
XIV/102/08 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
XIV/103/08 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra.
XIV/104/08 przyjęcia i zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014". Zał.
XIV/105/08 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Bycz Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014". Zał.
XIV/106/08 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Drogomil Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014". Zał.
XIV/107/08 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Tarnów Bycki Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014". Zał.
XIV/108/08 zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
XIV/109/08 zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim.
XIV/110/08 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium.
Protokół nr XIII/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
XIII/99/08 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim.
XIII/98/08 przystąpienia Miasta i Gminy Bytom Odrzański do "Polskiego Projektu 400 Miast".
XIII/97/08 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
XIII/96/08 ustalenia prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
XIII/95/08 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
XIII/94/08 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański.
XIII/93/08 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański.
XIII/92/08 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański.
XIII/91/08 wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości