Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2019 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2019 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2018-2025

NrW sprawie:Głosowanie:Data publ.:
Protokół nr VIII/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
VIII/59/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
VIII/60/2019 podatku od środków transportowych. Głosy
VIII/61/2019 wysokości dziannych stawek opłaty targowej. Głosy
VIII/62/2019 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Głosy
VIII/63/2019 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na 2020 rok. Głosy
VIII/64/2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Bytomiu Odrzańskim. Głosy
VIII/65/2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Głosy
VIII/66/2019 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do realizacji Programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głosy
VIII/67/2019 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020. Głosy
VIII/68/2019 Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głosy
VIII/69/2019 Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029. Głosy
VIII/70/2019 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok. Głosy
Protokół nr VII/2019 z dnia 4 października 2019 r.
VII/50/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
VII/51/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
VII/52/2019 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Maista Zielona Góra. Głosy
VII/53/2019 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Głosy
VII/54/2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu Gminy Bytom Odrzański. Głosy
VII/55/2019 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. Głosy
VII/56/2019 uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Bytom Odrzański - sołectwa Bonów. Głosy
VII/57/2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Głosy
VII/58/2019 wyrażenia woli przejęcia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Głosy
Protokół nr VI/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
VI/48/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
VI/49/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
Protokół nr V/2019 z dnia 10 maja 2019 r.
V/42/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
V/43/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
V/44/2019 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. Głosy
V/45/2019 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2018 rok. Głosy
V/46/2019 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2018 rok. Głosy
V/47/2019 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańśkiego za 2018 rok. Głosy
Protokół nr IV/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
IV/35/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
IV/36/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
IV/37/2019 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zakupu tomografu. Głosy
IV/38/2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 roku. Głosy
IV/39/2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz określenia granic ich obwodów. Głosy
IV/40/2019 wyboru przedstawiciela do rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. Głosy
IV/41/2019 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 10 lat. Głosy
Protokół nr III/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
III/21/2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy
III/22/2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok. Głosy
III/23/2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacjia Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. Głosy
III/24/2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. Głosy
III/25/2019 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego. Głosy
III/26/2019 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. Głosy 2018-03-01
III/27/2019 zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Głosy 2018-03-01
III/28/2019 zasad im trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański. Głosy 2018-03-04
III/29/2019 wieloletnigo planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029. Głosy 2018-03-04
III/30/2019 nadania nazwy drodze wewnętrznej w Miejscowości Bytom Odrzański. Głosy 2018-03-04
III/31/2019 zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu. Głosy 2018-03-05
III/32/2019 zatwierdzenie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim. Głosy
III/33/2019 zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy leasingu. Głosy
III/34/2019 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Głosy
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości