Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2010 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2010 r.

Email Drukuj PDF

 

NrW sprawie:Zał:Data publ.:
Protokół nr III/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.
III/6/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
III/7/2010 ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
III/8/2010 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2015
III/9/2010 uchwały budżetowej na 2011 rok  2011-04-12
III/10/2010 ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2011
III/11/2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
III/12/2010 uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki
III/13/2010 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
III/14/2010 ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady
III/15/2010 ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi
III/16/2010 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
III/17/2010 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
III/18/2010 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2014
Protokół nr II/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
II/3/2010 powołania członków Komisji Budżetu i Gospodarki
II/4/2010 powołania członków Komisji Społecznej
II/5/2010 powołania członków Komisji Rewizyjnej
Protokół nr I/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.
I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Kadencja 2006-2010

NrW sprawie:Zał:Data publ.:
Protokół nr XXXVI/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.
XXXVI/253/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXXVI/254/2010 podatku od środków transportowych  2011-03-15
XXXVI/255/2010 ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji 2011-03-15
XXXVI/256/2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Protokół nr XXXV/2010 z dnia 24 września 2010 r.
XXXV/242/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXXV/243/2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia
XXXV/244/2010 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  2010-11-08
XXXV/245/2010 ustalenia wysokości stawek i zasad poboru oplaty od posiadania psów  2010-11-08
XXXV/246/2010 wysokości dziennych stawek opłaty targowej  2010-11-08
XXXV/247/2010 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXV/248/2010 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
XXXV/249/2010 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  2010-11-08
XXXV/250/2010 zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański - remont drogi Królikowice-Małaszowice-Popowo"
XXXV/251/2010 przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania - zarządzania publiczną droga powiatową
XXXV/252/2010 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański  2010-11-08
Protokół nr XXXIV/2010 z dnia 3 września 2010 r.
XXXIV/241/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXXIV/242/2010 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Nowa Sól-Miasto, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca, Stowarzyszeniem Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V, miastami: Eisenhuttenstadt, Frankfurt nad Odrą porozumienia partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 2007-2013 na realizację Projektu nr WTBR.01.01.00-08-008/09
Protokół nr XXXIII/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.
XXXIII/232/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXXIII/233/2010 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
XXXIII/234/2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański.
XXXIII/235/2010 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami Nowa Sól Miasto i Sulechów porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminy Bytom Odrzański i Sulechów Gminie Nowa Sól - Miasto zadań publicznych
XXXIII/236/2010 zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami Sulechów, Nowa Sól - Miasto, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól - Miasto zadań publicznych
XXXIII/237/2010 współdziałania Gminy Bytom Odrzański w realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd"
XXXIII/238/2010 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.  2012-12-12
XXXIII/239/2010 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański  2012-12-12
Protokół nr XXXII/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
XXXII/228/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXXII/229/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
XXXII/230/2010 przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański
XXXII/231/2010 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytom Odrzański za 2009 rok i udzielenia absolutorium.
Protokół nr XXXI/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
XXXI/227/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Protokół nr XXX/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.
XXX/214/2010 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
XXX/215/2010 zaciągnięcia kredytu długoteminowego
XXX/216/2010 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wspólfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim"
XXX/217/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
XXX/218/2010 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra.
XXX/219/2010 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
XXX/220/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulicy Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim
XXX/221/2010 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XXX/222/2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XXX/223/2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z przy należnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
XXX/224/2010 zmiany uchwały w sprawie "Planu odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014"
XXX/225/2010 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim
XXX/226/2010 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego.  2010-12-17
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości