Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rada Miejska Kompetencje RM

Kompetencje RM

Email Drukuj PDF

Zadania i kompetencje Rady Miejskiej

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym;
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta;
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

  Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości