Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Prawo miejscowe Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Email Drukuj PDF

 

Data ogłoszenia Tytuł Data aktu
2014-04-01 uchwała nr XXVI/268/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-21
2014-04-01 uchwała nr XXVI/267/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-21
2014-04-01 uchwała nr XXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim 2014-03-21
2014-02-07 uchwała nr XXV/257/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-31
2014-02-07 uchwała nr XXV/256/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-31
2014-02-07 uchwała nr XXV/255/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-31
2014-02-07 uchwała nr XXV/254/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2014-01-31
2014-03-18 uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Wierzbnica gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Popowo gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Małaszowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Królikowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Drogomil gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/231/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bycz gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-18 uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bonów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-17 uchwała nr XXIV/229/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bodzów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-17 uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Bytomiu Odrzańskim do kategorii dróg gminnych 2013-12-12
2013-12-17 uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2013-12-12
2013-11-14 uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-10-25
2013-11-13 uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim 2013-10-25
2013-11-13 uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2013-10-25
2013-11-13 uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych 2013-10-25
2013-11-13 uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 2013-10-25
2013-07-08 uchwała nr XXI/206/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański 2013-06-21
2013-07-08 uchwała nr XXI/205/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2013-06-21
2013-07-08 uchwała nr XXI/202/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu 2013-06-21
2013-07-08 uchwała nr XXI/201/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim 2013-06-21
2013-03-08 uchwała nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytomiu  Odrzańskim 2013-02-22
2013-03-08 uchwała nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim 2013-02-22
2013-03-08 uchwała nr XIX/179/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2013-02-22
2013-03-08 uchwała nr XIX/178/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy Bytom Odrzański. 2013-02-22
2013-03-07 uchwała nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2013-02-22
2013-01-04 uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 2012-12-14
2013-01-04 uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2012-12-14
2013-01-04 uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-14
2012-12-17 uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2018. 2012-12-14
2012-12-17 uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-12-14
2012-11-13 uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim 2012-10-26
2012-11-13 uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-10-26
2012-10-10 uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-09-14
2012-07-13 uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 2012-06-22
2012-07-13 uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 2012-06-22
2012-07-13 uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-06-22
2012-07-13 uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-06-22
2012-05-11 uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym. 2012-04-26
2012-04-24 uchwała nr XII/107/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2012-03-23
2012-04-24 uchwała nr XII/111/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański 2012-03-23
2012-04-23 uchwała nr XII/109/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2012-03-23
2012-04-23 uchwała nr XII/110/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański 2012-03-23
2012-01-20 uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości 2011-12-16
2012-01-20 uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012 2011-12-16
2012-01-20 uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych 2011-12-16
2011-12-18 uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-18
2011-12-18 uchwała nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 2011-11-18
2011-12-18 uchwała nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2011-11-18
2011-12-18 uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych. 2011-11-18
2011-12-18 uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2011-11-18
2011-12-18 uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 2011-11-18
2011-07-14 uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański. 2011-06-17
2011-07-14 uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański" 2011-06-17
2011-07-14 uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Bytom Odrzański. 2011-06-17
2011-07-14 uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 2011-06-17
2011-07-14 uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim 2011-06-17
2011-07-14 uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański 2011-06-17
2011-08-01 uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania. 2011-03-25
2011-08-01 uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-03-25
2011-08-01 uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2011-03-25
2011-08-01 uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów. 2011-03-25
2012-06-06 uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2011-03-25
2011-04-12 uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2011 rok 2010-12-17
2011-03-15 uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-11-05
2011-03-15 uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: podatku od środków transportowych 2010-11-05
2010-11-08 uchwała nr XXXV/252/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański 2010-09-24
2010-11-08 uchwała nr XXXV/249/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2010-09-24
2010-11-08 uchwała nr XXXV/246/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2010-09-24
2010-11-08 uchwała nr XXXV/245/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów. 2010-09-24
2010-11-08 uchwała nr XXV/244/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-09-24
2012-12-12 uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2010-06-25
2012-12-12 uchwała nr XXXIII/238/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 2010-06-25
2010-12-17 uchwała nr XXX/226/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego. 2010-02-26
2010-08-19 uchwała nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2010 rok 2009-12-18
2009-12-31 uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości 2009-12-18
2009-11-18 uchwała nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2009-10-23
2009-11-18 uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2009-10-23
2009-11-18 uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych 2009-10-23
2009-11-18 uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości 2009-10-23
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości