Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Petycje / Interpelacje / Zapytania Petycje ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

Email Drukuj PDF

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI 

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miejski

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskim w Bytomiu Odrzańskim,
 • przesłać faksem na nr: 68 388 40 26
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • złożyć za pomocą platformy ePUAP.

 

KTO MOŻE WNIEŚĆ PETYCJĘ:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja musi być podpisana.

Ważne: Petycja, która nie będzie zawierała oznaczenia podmiotu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu oraz adresu podmiotu) wnoszącego petycję, pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.

 

TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI :

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • termin rozpatrzenia petycji może ulec przedłużeniu (najwyżej o 3 miesiące) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę
o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.

OPŁATY:

 • złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r.poz. 1195).

 

Uwaga:

Powyżej zostały przedstawione ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczące petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w ww.  ustawie.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości